Thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017

Thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017

Thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017
Tác giả: Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Bạch Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng, định tính và hồi cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017. Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn bằng bộ câu hỏi bán cấu trúc cho toàn bộ 172 cán bộ y tế xã, thảo luận nhóm các Trạm trưởng trạm y tế (TYT) và phỏng vấn sâu lãnh đạo trung tâm và phòng y tế. Kết quả cho thấy năm 2017 huyện Hoài Đức đã có 18/20 xã (chiếm 90%) đạt chuẩn quốc gia. Trong 10 tiêu chí của chuẩn y tế quốc gia về y tế xã, các cán bộ y tế đánh giá tiêu chí 9 (dân số kế hoạch hóa gia đình của các TYT) có mức độ bền vững thấp nhất (59,5%). Có 7/46 chỉ tiêu được các cán bộ y tế xã đánh giá ít bền vững, gồm chỉ tiêu số 9, 17, 21, 30, 42, 43 và 44. Như vậy, bộ tiêu chí có một số nội dung chưa thực sự bền vững đối với các xã thuộc huyện ngoại thành Hoài Đức vì khó duy trì.

Thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017

Leave a Comment