THỰC TRẠNG VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH NĂM 2020

THỰC TRẠNG VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH NĂM 2020

THỰC TRẠNG VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH NĂM 2020
Học viên: Bùi Thị Vân Anh
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Hà Văn Như
Văn hóa an toàn người bệnh (VHATNB) là một yếu tố quan trọng của ATNB, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng VHATNB đóng vai trò chính trong việc hình thành nên những chương trình cải thiện ATNB. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bệnh viện tư mới và hướng tới đạt chuẩn bệnh viện khách sạn, do đó việc khảo sát VHATNB là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn này và chặng đường tới của Bênh viện. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên y tế đến VHATNB tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh năm 2020. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Đối tượng nghiên cứu định lượng gồm 508 nhân viên y tế (chiếm 93,8% tổng số NVYT của bệnh viện); đối tượng nghiên cứu định tính gồm 15 người PVS và 14 người thảo luận nhóm. Số liệu định lượng được thu thập thông qua phát vấn Bộ câu hỏi VHATNB của cơ quan Chất lượng và Nghiên 
cứu sức khỏe Hoa Kỳ; thông tin định tính được thu thập thông qua 15 cuộc PVS và 02 cuộc TLN. Số liệu định lượng được nhập và phân tích bằng phần mềm Epida 3.1 và SPSS 20.0. Thông tin định tính được phân tích, tổng hợp theo chủ đề, một số trích dẫn được sử dụng minh họa cho kết quả nghiên cứu.


Kết quả nghiên cứu: tỷ lệ đáp ứng tích cực VHATNB chung của NVYT Bệnh viện là 73,7%. Đáp ứng tích cực cao nhất tại ba lĩnh vực “Làm việc theo êkip trong khoa/phòng”; “Cải tiến liên tục, học tập một cách hệ thống” và “Quan điểm và hành
động của người quản lý về ATNB” với tỷ lệ lần lượt là 93,6%; 88,5% và 86,9%. Tỷ lệ đáp ứng tích cực thấp nhất tại ba lĩnh vực “Không trừng phạt khi có sự cố”; “Nhân sự” và “Bàn giao và chuyển bệnh nhân giữa các khoa” lần lượt là 49,6%; 55,2% và 57,3%. Nghiên cứu cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng đến VHATNB gồm nhóm trực tiếp chăm sóc bệnh nhân gồm điều dưỡng/ hộ sinh và hỗ trợ chăm sóc có tỷ lệ đáp ứng tích cực thấp tại hai lĩnh vực “Không trừng phạt khi có sự cố” và “Nhân sự”; Yếu tố cơ chế khen thưởng và xử phạt trong VHATNB còn bất cập khi vẫn chú trọng đến xử phạt khi có sự cố xảy ra.
Khuyến nghị: Bệnh viện cần thực hiện việc “Không trừng phạt khi có sự cố”, khuyến khích NVYT báo cáo sự cố thông qua những chính sách rõ ràng và phù hợp  với bệnh viện; Bệnh viện cần tiếp tục duy trì và nâng cao nhận thức về VHATNB cho toàn bộ NVYT của bệnh viện; Thu hút, tuyển dụng thêm nhân lực đã có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn trong công tác điều dưỡng/hộ sinh và chăm sóc người bệnh.
Từ khóa: Văn hóa an toàn người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………………………….. i
MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………………. iii
DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………………………… vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ……………………………………………………………………………… vii
TÓM TẮT LUẬN VĂN ……………………………………………………………………………. viii
ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………….3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………………4
1.1. Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu ……………………………………………4
1.1.1. An toàn người bệnh……………………………………………………………………………….4
1.1.2. Văn hóa an toàn người bệnh …………………………………………………………………..5
1.2. Bộ công cụ đánh giá Văn hóa an toàn ngƣời bệnh……………………………………6
1.3. Thực trạng văn hóa an toàn ngƣời bệnh………………………………………………….8
1.3.1. Nghiên cứu về thực trạng văn hóa an toàn người bệnh sử dụng bộ công cụ
HSOPSC……………………………………………………………………………………………………….8
1.3.1.1. Trên Thế giới……………………………………………………………………………………..8
1.3.1.2. Tại Việt Nam……………………………………………………………………………………10
1.3.2. Nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh ….12
1.3.2.1. Yếu tố cá nhân………………………………………………………………………………….12
1.3.2.2. Yếu tố môi trường, chính sách ……………………………………………………………13
1.3.2.3. Yếu tố quản lý, lãnh đạo ……………………………………………………………………15
1.4. Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu……………………………………………….17
1.5. Khung lý thuyết ……………………………………………………………………………………17
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………….20
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu……………………………………………………………………………20
2.1.1. Nghiên cứu định lượng: ……………………………………………………………………….20
2.1.2. Nghiên cứu định tính:…………………………………………………………………………..20
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu …………………………………………………………20
2.3. Thiết kế nghiên cứu………………………………………………………………………………20iv
2.4. Cỡ mẫu và phƣơng pháp chọn mẫu ………………………………………………………21
2.4.1. Nghiên cứu định lượng: ……………………………………………………………………….21
2.4.2. Nghiên cứu định tính:…………………………………………………………………………..21
2.5. Phƣơng pháp thu thập số liệu ……………………………………………………………….21
2.5.1. Nghiên cứu định lượng: ……………………………………………………………………….21
2.5.2.2. Nghiên cứu định tính:………………………………………………………………………..22
2.6. Biến số nghiên cứu ……………………………………………………………………………….23
2.7. Thƣớc đo và tiêu chuẩn đánh giá ………………………………………………………….23
2.7.1. Thước đo ……………………………………………………………………………………………23
2.7.2. Tiêu chuẩn đánh giá …………………………………………………………………………….25
2.7.3. Một số khái niệm dung trong nghiên cứu ……………………………………………….25
2.8. Phƣơng pháp phân tích số liệu………………………………………………………………26
2.9. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu …………………………………………………………….26
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………..27
3.1. Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu ………………………………………………………27
3.2. Thực trạng VHATNB của NVYT Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh …………….28
3.2.1. Đáp ứng tích cực VHATNB của NVYT trong phạm vị khoa/phòng ………….28
3.2.2. Đáp ứng tích cực của nhân viên lĩnh vực ATNB trong phạm vi bệnh viện….32
3.3. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến VHATNB………………………………………………..38
3.3.1. Một số yếu tố cá nhân liên quan tới đánh giá mức độ ATNB của NVYT……38
3.3.2. Yếu tố môi trường, chính sách ………………………………………………………………40
3.3.2.1. Yếu tố chính sách:…………………………………………………………………………….40
3.3.2.2. Hệ thống báo cáo sự cố y khoa: ………………………………………………………….41
3.3.2.3. Đào tạo, tập huấn và truyền thông về ATNB………………………………………..42
3.3.2.4. Điều kiện môi trường làm việc …………………………………………………………..43
3.3.3. Yếu tố quản lý, lãnh đạo ………………………………………………………………………44
3.3.3.1. Sự quan tâm của lãnh đạo đến ATNB………………………………………………….44
3.3.3.2. Cơ chế khen thưởng, xử phạt ……………………………………………………………..44
3.3.3.4. Giám sát thực hiện các chương trình ATNB…………………………………………45
CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………………..46v
4.1. Thực trạng văn hóa an toàn ngƣời bệnh của NVYT BVĐK Tâm Anh ……46
4.1.1. Tổng quát chung về đáp ứng tích cực 12 lĩnh vực VHATNB ……………………46
4.1.2. Lĩnh vực VHATNB trong từng khoa/phòng tại BVĐK Tâm Anh ……………..47
4.1.3. Lĩnh vực VHATNB trong phạm vị bệnh viện …………………………………………50
4.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến VHATNB của NVYT BVĐK Tâm Anh ……54
4.2.1. Các đặc điểm của NVYT liên quan tới đánh giá mức độ VHATNB tại Bệnh
viện Đa khoa Tâm Anh …………………………………………………………………………………54
4.2.2. Yếu tố môi trường của Bệnh viện ………………………………………………………….56
4.3. Hạn chế của nghiên cứu………………………………………………………………………..59
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………..60
KHUYỂN NGHỊ…………………………………………………………………………………………61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1: Phiếu khảo sát ý kiến về an toàn người bệnh
PHỤ LỤC 2: Nội dung hướng dẫn thảo luận nhóm điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ, thuật
viên
PHỤ LỤC 3: Nội dung hướng dẫn thảo luận nhóm bác sĩ
PHỤ LỤC 4: Hướng dẫn nội dung phỏng vấn sâu cho cán bộ quản lý
PHỤ LỤC 5: Hướng dẫn nội dung phỏng vấn sâu cho nhân viên
PHỤ LỤC 6: Danh sách bảng biến số nghiên cứu bộ câu hỏi văn hóa an toàn ngư

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment