TRẢI NGHIỆM CỦA SẢN PHỤ VỀ CHĂM SÓC SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆNPHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

TRẢI NGHIỆM CỦA SẢN PHỤ VỀ CHĂM SÓC SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆNPHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

TRẢI NGHIỆM CỦA SẢN PHỤ VỀ CHĂM SÓC SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆNPHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Học viên: Chu Thị Thanh Loan
Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Kim Ánh
Trải nghiệm của người bệnh là một thành phần không thể thiếu của đánh giá chất lượng chăm sóc sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy sự tập trung vào trải nghiệm mỗi cá nhân người bệnh làm cải thiện có ý nghĩa trong nhận thức chung về chăm sóc ở người bệnh nhập viện. Sự cải thiện này còn mang lại lợi ích có ý nghĩa trong việc cải thiện chất lượng và kết quả an toàn điều trị mà trải nghiệm của người bệnh trong thời gian nằm viện. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: (1) Mô tả các trải nghiệm của sản phụ về chăm sóc sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020; và (2) phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến các trải nghiệm của sản phụ về chăm sóc sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2020.
Thiết kế nghiên cứu được sử dụng là cắt ngang phân tích, kết hợp song song định lượng và định tính. Phần định lượng thu thập thông tin bằng phát vấn 358 sản phụ, phần định tính thu thập thông tin thông qua 14 cuộc phỏng vấn sâu với lãnh đạo bệnh viện,
Khoa, bác sỹ, điều dưỡng, sản phụ và người nhà sản phụ. Công cụ đánh giá dựa trên 8 khía cạnh trải nghiệm của NHS, bộ câu hỏi trải nghiệm người bệnh của Sở Y tế TP. HồChí Minh, và quy trình chăm sóc mổ lấy thai của Bộ Y tế đang được áp dụng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để xây dựng công cụ mô tả trải nghiệm của sản phụ về chăm sóc sau mổ lấy thai tại bệnh viện.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sản phụ có trải nghiệm tích cực nói chung là 76,5%; trong đó trải nghiệm tích cực với các khía cạnh như tiếp cận thông tin dịch vụ chăm sóc sau mổ lấy thai là 97,1%; quản lý đau 89,1%; sự tham gia của sản phụ 95,8%; sự tham gia của người nhà sản phụ 92,5%; tính liên tục trong chăm sóc 74,9%; sự cảm thông, tôn trọng từ nhân viên y tế 89,4%, sự hợp tác và giao tiếp giữa các nhân viên y  tế 96,1%, cơ sở vật chất và môi trường 82,7%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm tiêu cực của sản phụ bao gồm: tuổi của sản phụ dưới 30 (OR=1,99, 95%CI 1,17-3,38); đẻ thường thất bại chuyển mổ (OR=2,29, 95%CI 1,00-5,31); số tiền chi trả dưới 15 triệu (OR=2,82, 95%CI 2,82-4,69 ). Nghiên cứu định tính cho thấy cơ sở vật chất chưa đầy đủ và chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện vẫn chưa đồng đều về trình độ chyên môn là các yếu tố chính ảnh hưởng đến trải nghiệm của sản phụ.
Dựa trên các kết quả, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện các trải nghiệm của sản phụ tích cực hơn như bệnh viện cần cải thiện cơ sở vật chất, đảm bảo nguồn nhân lực và tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho sản phụ và người nhà tốt hơn nữa khi được mổ lấy thai tại bệnh viện. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment