TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ

TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ

TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ
Trần Thị Mộng Dung*, Nguyễn Tất Thắng*
TÓM TẮT
Mở ñầu: Bệnh da liên quan ñến nghề nghiệp chiếm khoảng 50% bệnh da nghề nghiệp và ước tính có khoảng
25% trong số họ phải nghỉ việc vì bệnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào về bệnh da trên công nhân chế biến thủy sản.
Mục tiêu: Xác ñịnh tỉ lệ hiện mắc bệnh da và các yếu tố liên quan trên công nhân chế biến thủy sản tại công
ty Pataya Cần Thơ trong thời gian tháng 3-4/2009.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang trên 385 công nhân chế biến thủy sản ñang làm việc tại công ty
Pataya Cần Thơ.
Kết quả: Công nhân có biểu hiện da chiếm tỉ lệ 51,7%. Bệnh da do nhiễm khuẩn chiếm 40,2%, bệnh da do
miễn dịch-dị ứng chiếm 23,6%, bệnh da do rối loạn phần phụ của da chiếm 22,1%, bệnh da do rối loạn sắc tố chiếm 25,6%, nhóm bệnh da khác chiếm 8,0%. Có sự liên quan giữa bệnh da và một số yếu tố (dịch tễ học: tuổi ñời, giới tính, tuổi nghề, công việc ñang làm và tiền sử bệnh da bản thân) và yếu tố môi trường nghề nghiệp (môi trường ẩm ướt và mang vớ khi làm việc).

TỈ LỆ HIỆN MẮC BỆNH DA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY PATAYA CẦN THƠ

Leave a Comment