TìNH HìNH CHấN THƯƠNG ở NGƯờI CAO TUổI ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN ĐA KHOA TỉNH ĐĂKLĂK NĂM 2008

TìNH HìNH CHấN THƯƠNG ở NGƯờI CAO TUổI ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN ĐA KHOA TỉNH ĐĂKLĂK NĂM 2008

TìNH HìNH CHấN THƯƠNG ở NGƯờI CAO TUổI ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN ĐA KHOA TỉNH ĐĂKLĂK NĂM 2008

Nguyễn Thị Xuân Trang -Trường Đại học Tây Nguyên
Lê Thị Tài -Trường Đại học Y Hà Nội
TóM TắT
Chấn  thương  đang  là  vấn  đề  sức  khoẻ  đặc  biệt được quan tâm tại Việt Nam [3]. Chấn thương xảy ra ở người  cao  tuổi  có  những  điểm  khác  biệt  so  với  các nhóm tuổi khác [2]. Nghiên cứu này được tiến hành với 
mục tiêu: Mô tả mô hình chấn thương ở người cao tuổi điều trị tại Bệnh việnđa khoa tỉnh ĐăkLăk năm 2008. 
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu toàn bộ hồ sơ bệnh án các trường hợp chấn thương ở người cao tuổi được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ĐắkLắk từ 01/01 đến 31/12  năm  2008.  Kết  quả: Hồi  cứu  262  trường  hợp chấn thương ở người cao tuổi nhập viện điều trị trong năm 2008 cho thấy: Chấn thương giao thông và chấn thương do tai nạn sinh hoạt là 2 nguyên nhân chủ yếu (49,6  và  40,7%)  của  chấn  thương  ở  người  cao  tuổi. 
Trong số này, bệnh nhân chấn thương ở lứa tuổi từ 60 đến 70 chiếm tỷ lệ cao nhất (46,6 % tổng số ca chấn thương). Vị trí tổn thương chủ yếu là ở đầu (32,4 %) và chân (29,4 %).Đa số các trường hợp  chấn thương ở người cao tuổi nhập viện đều rất nặng, trên 40,1% các trường hợp phải chuyển tuyến, 10,3% tử vong.
TàI LIệU THAM KHảO
1. Lê Vũ Anh, Lê Cự Linh, Phạm Việt Cường (2003). Điều tra liên trường về chấn thương ở Việt Nam,Hà Nội.
2. Nguyễn Minh Tâm và cs (2002),  Tình hình tai nạn chấn thương ở người cao tuổi tại 3 tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng,Đề tài cấp bộ, Huế.
3.  Nguyễn  Thúy  Quỳnh  và  cs  (2003).  Mô  hình chấn thương dựa vào số liệu bệnh viện tại 6 tỉnh của Việt Nam,Tạp chí y tế công cộng số 2(2), tr 45-49.
4. Nguyễn Văn Tập (2004), Nghiên cứu tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi và khả năng đáp ứng của Trạm y tế xã. Luận án Tiến sỹ y học, Họcviện Quân y, Hà Nội.
5. Phạm Công Tuấn (2006). Mô hình chấn thương dựa vào số liệu tại Bệnh Viện ở Đà Nẵng.Tạp chí y học thực 
hành số 606, tr 345 -351.
6.  Trần  Hữu  Phước  (2006),  Tình  hình  tai  nạn  chấn thương  điều  trị  tại  các  bệnh  viện  ở  Đăklăk  năm  2001-2005.Đề tài cấp Tỉnh, ĐắkLắk

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment