TÍNH TOÁN CHI PHÍ ĐẦY ĐỦ VÀ SỰ PHÙ HỢP CỦA GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2020

TÍNH TOÁN CHI PHÍ ĐẦY ĐỦ VÀ SỰ PHÙ HỢP CỦA GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2020

TÍNH TOÁN CHI PHÍ ĐẦY ĐỦ VÀ SỰ PHÙ HỢP CỦA GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2020
Học viên: Phùng Đình Huấn
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Kiến Doanh
Tính toán chi phí đầy đủ của các dịch vụ tại bệnh viện là hết sức cần thiết cho việc quản lý, phân bổ nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu “Tính toán chi phí đầy đủ và sự phù hợp của gói tầm soát ung thư đường tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa Phương Đông năm 2020” với mục tiêu xác định chi phí đầy đủ và đánh giá sự phù hợp của chi phí thực hiện gói khám tầm soát ung thư đường tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa Phương Đông theo khía cạnh của nhà cung cấp dịch vụ.
Với thiết kế nghiên cứu tiến cứu, kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng. Số liệu thu thập từ phiếu quan sát khách hàng, số liệu thứ cấp từ các khoa/phòng và hệ thống lưu trữ số liệu của bệnh viện dùng cho thiết kế định lượng. Thông tin thu thập từ số liệu các cuộc phỏng vấn, nội dung được định hướng tới phân tích, đánh giá sự phù hợp của các cấu phần chi phí, các tỷ trọng của các cấu phần chi phí đó được dùng cho thiết kế định tính. Số liệu sau khi thu thập được xử lý, tính toán và phân tích trên excel 16 và gỡ băng thu thập ý kiến chủ đích.
Sau khi nghiên cứu, kết quả của xác định được chi phí đầy đủ của gói tầm soát ung thư đường tiêu hóa là 2.463.917 đồng, trong đó chi phí trực tiếp l.693.946 đồng (68,75%), chi phí gián tiếp là 769.971 đồng (31,25%). Chi phí đầy đủ để cung cấp gói tầm soát ung thư đường tiêu hóa bằng 57,70% giá niêm yết của gói khám tại viện, so với giá thu trung bình thực tế trên mỗi lượt khách hàng sử dụng 88,77%. Tỷ lệ chênh lệch chi phí đầy đủ so với giá niêm yết là phù hợp, so với giá thu thực tế là tương đối phù hợp. Tỷ trọng các khoản mục chi phí trong cấu phần trực tiếp là phù hợp so với hoạt động cung cấp gói khám thực tế, tỷ trọng các cấu phần lên chi phí gián tiếp là phù hợp với hoạt động, tuy nhiên chi phí lương gián tiếp còn cao, thời gian cần phải thực hiện các phương án quản lý hoạt động bộ phận gián tiếp. Từ kết quả của nghiên cứu, tác giả đã đưa ra khuyến nghị cho bệnh viện rằng, bệnh viện cần xem xét, đánh giá kĩ lưỡng để đưa ra mức ưu đãi khi ban hành các chương trình truyền thông gói khám tầm soát ung thư đường tiêu hóa cho phù hợp, mức ưu đãi cao nhất không nên cao hơn 42,3% giá niêm yết tại bệnh viện. Cần tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống quản lý công việc của các nhân viên bộ phận gián tiếp hiệu quả hơn

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment