Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai và một số yếu tố liên quan tại 5 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2013

Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai và một số yếu tố liên quan tại 5 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2013

 Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai và một số yếu tố liên quan tại 5 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2013.Thiếu máu ở phụ nữ có thai lả nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng dinh dưỡng kém ở trẻ, đồng thời khiến phụ nữ có thai gặp phài nhiều nguy cơ như sẩy thai, băng huyết sau sinh. Mục tiêu: (1) Đảnh già tình trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai (PNMT) tại 5 xã thuộc huyện Đại từ, Thái Nguyên; (2) Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu mâu của PNMT. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang mô tả 210 PNMT. Kết quả và kết luận: tỳ lệ PNMT thiếu mâu là 31,9%. PNMT là dằn tộc Kinh có nguy cơ thiếu máu thấp hơn 0,52 lần so với PNMT là dân tộc khác, có ý nghĩa thống kè với 95% Cl: 0,28-0,96. Không cỏ mối liên quan giữa tuổi mang thai, điều kiện kinh tế, kiến thức đúng về dinh dưỡng, thực hành dinh dưỡng đến tinh trạng thiếu máu ở PNMT.

Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Đây là huyện có những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và xả hội tuy nhiên vẫn còn một số xã chất lượng cuộc sống còn thấp, khó khãn trong việc tiếp cận y te~anh hường không nhỏ tới sức khỏe của người dân nói chung và của phụ nữ có thai nói riênẹ. Nhằm cung cấp thong tin ve tỉnh trạng thiếu vi chat của PNMT tại đây, chúng tôi thực hiện đề tài “Tình trạng thiếu máu ờ PNMT và một số yếu tố liên quan tại 5 xâ thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2013” với các mục tiêu sau: đánh giá tỉnh trạng thiếu máu và mô tả một số yểu tố liên quan tới tinh trạng thiếu mâu ở phụ nữ mang thai tại 5 xã thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên năm 2013.

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment