Tổng quan một số vấn đề xung quanh ghép tế bào gốc

Tổng quan một số vấn đề xung quanh ghép tế bào gốc

Tên bài báo:Tổng quan một số vấn đề xung quanh ghép tế bào gốc

Tác giả:    Nguyễn Ngọc Minh

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    ĐB    Tập:    302    Trang:    25-44

Tên bài báo:Tổng quan một số vấn đề xung quanh ghép tế bào gốc

Tác giả:    Nguyễn Ngọc Minh

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    ĐB    Tập:    302    Trang:    25-44

Tổng quan một số vấn đề xung quanh ghép tế bào gốc

Leave a Comment