TRị LIệU OZONE LàM GIảM NồNG Độ INTERLEUKINE-1? HUYếT THANH TRÊN MÔ HìNH TổN THƯƠNG BỏNG THựC NGHIệM

TRị LIệU OZONE LàM GIảM NồNG Độ INTERLEUKINE-1? HUYếT THANH TRÊN MÔ HìNH TổN THƯƠNG BỏNG THựC NGHIệM

TRị LIệU OZONE LàM GIảM NồNG Độ INTERLEUKINE-1?  HUYếT THANH TRÊN MÔ HìNH TổN THƯƠNG BỏNG THựC NGHIệM

Vũ QuốcBình – Cục Quân y
TóM TắT
Trị liệu bằng ozone được sử dụng trong y điều trị nhiều loại bệnh lý khác nhau rộng rãi trên thế giới. ở Việt  Nam,  việc  sử  dụng  ozone  trong  y  học  vẫn  là phương pháp khá  mới mẻ.  Nghiên cứu  này  đánh  giá ảnh hưởng trị liệu ozone đối với IL-1?, trên 24 thỏ bỏng thực nghiệm. Các vết bỏng được điều trị  tại chỗ  bằng nước ozone, hoặcnước ozone kết hợp  với sục ozone vào máu tự thân, hoặc creamsilverin hoặc nước muối sinh lý. Kết quả cho thấy trị liệu ozone làm giảm rõ rệt nồng  độ IL-1?so với trước điều trị (p<0,01) và so với nhóm chứng sau 1 tuần điều trị (p<0,05).
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment