TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐẺ THƯỜNG NGÔI CHỎM CỦA NỮ HỘ SINH TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH NĂM 2020 VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐẺ THƯỜNG NGÔI CHỎM CỦA NỮ HỘ SINH TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH NĂM 2020 VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐẺ THƯỜNG NGÔI CHỎM CỦA NỮ HỘ SINH TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH NĂM 2020 VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Học viên: Huỳnh Thị Tuyết Minh
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Văn Trầm

Tuân thủ quy trình chăm sóc trong và sau đẻ thường của hộ sinh đóng vai trò quyết định cho chất lượng cuộc đẻ vì họ là người trực tiếp thực hiện theo dõi, chăm sóc sản phụ trong giai đoạn này.
Nghiên cứu mô tả kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng (qua quan sát 196 trường hợp (ca) đỡ đẻ thường ngôi chỏm cho sản phụ được hộ sinh thực hiện tại khoa Sản, bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh) và nghiên cứu định tính (qua phỏng vấn sâu 16 hộ sinh và người cung cấp thông tin chính để mô tả thực trạng tuân thủ quy trình chăm sóc trong và sau đẻ thường của hộ sinh và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng tuân thủ này.
Phân tích mô tả số liệu quan sát bằng phần mềm SPSS 20, để phân tích các nội dung phỏng vấn bằng cách mã hoá tổng hợp, bàn luận, trích dẫn tương ứng các chủ đề nghiên cứu.
Kết quả cho thấy tỷ lệ tuân thủ quy trình đỡ đẻ thường ngôi chỏm chỉ đạt tỷ lệ thấp 17,9%; tỷ lệ tuân thủ chuẩn bị trước khi đẻ đạt 5,1%; tỷ lệ tuân thủ thao tác đạt 37,8%; tỷ lệ tuân thủ những việc cần làm ngay sau khi sinh cho mẹ và con đạt 99,5%.
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình được nêu rõ như: ý thức cá nhân, tâm lý chủ quan, chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình đỡ đẻ thường ngôi chỏm đặc biệt ở những đối tượng có thâm niên lâu năm; yếu tố thuộc về công tác quản lý như: kiểm tra, giám sát còn hạn chế chưa bám sát thực tế, còn mang tính hình thức, chưa có cơ chế xử phạt, khen thưởng; thực tế cơ sở vật chất, phương tiện đáp ứng yêu cầu của quy trình đỡ đẻ thường ngôi chỏm; sản phụ thường hợp tác tốt khi hộ sinh hướng dẫn và động viên.
Bệnh viện cần tổ chức đào tạo, tập huấn lại về quy trình đẻ thường cho hộ sinh, nhấn mạnh quy trình và ý nghĩa tuân thủ quy trình đỡ đẻ thường. Và hơn nữa cần tăng cường kiểm tra, giám sát và có cơ chế xử phạt đối với hộ sinh không thực hiện đúng quy trình này.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment