TỶ LỆ SUY CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

TỶ LỆ SUY CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

 TỶ LỆ SUY CHỨC NĂNG TÂM TRƢƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

Dương Quang Huy*; Hoàng Đình Anh*; Trần Việt Tú*
TÓM TẮT
Nghiên cứu mức độ  suy  chức năng tâm trương (CNTTr)  thất trái bằng phổ  Doppler dòng chảy qua van hai lá (VHL) ở 145 bệnh nhân (BN) xơ gan, chúng tôi rút ra kết luận:
–  67,6% BN  xơ gan có rối loạn CNTTr thất trái, trong đó suy CNTTr độ  I  là 35,9%, suy độ  II 30,3% và 2 BN suy CNTTr độ III.
–  Tình trạng suy CNTTr thất trái độ  II  tăng dần theo mức độ  xơ gan (49,2%  ở  nhóm xơ gan  Child C, cao hơn so với nhóm xơ gan Child B và Child A,   18,5% và 10,7% theo thứ  t ự)  (p < 0,01) và tăng theo sự xuất hiện cổ trướng (39,5% so với 18,8% ở nhóm không cổ trướng) (p < 0,01)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment