Ứng dụng bộ chỉ số khối lượng công việc tính toán nhu cầu nhân lực y tế (WISN) để xác định nhu cầu nhân lực điều dưỡng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2019

Ứng dụng bộ chỉ số khối lượng công việc tính toán nhu cầu nhân lực y tế (WISN) để xác định nhu cầu nhân lực điều dưỡng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2019

Ứng dụng bộ chỉ số khối lượng công việc tính toán nhu cầu nhân lực y tế (WISN) để xác định nhu cầu nhân lực điều dưỡng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2019
Phùng Thanh Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đồng Thị Thuận
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 4 khoa lâm sàng với 2 mục tiêu: 1/ xác định nhu cầu nhân lực điều dưỡng và 2/ phân tích một số thuận lợi khó khăn khi áp dụng phương pháp WISN. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng và định tính, rà soát số liệu thứ cấp. Đối tượng nghiên cứu là 53 điều dưỡng tại 4 khoa. Kết quả cho thấy, về nhu cầu nhân lực, có 2 trên 4 khoa số lượng nhân lực thực tế vượt quá nhu cầu theo WISN từ 1 – 2 điều dưỡng, 1 khoa thiếu 2 điều dưỡng. Những thuận lợi khi áp dụng WISN là được lãnh đạo và nhân viên bệnh viện quan tâm ủng hộ, hệ thống thông tin tốt cung cấp số liệu sẵn có và nhân viên được giới thiệu tập huấn WISN. Một số khó khăn liên quan tới tính chính xác trong liệt kê công việc và thời gian hoạt động chuẩn, một số loại dữ liệu chưa sẵn có. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng để sắp xếp nhân lực và áp dụng WISN trong tương lai. 

Việc xác định nhu cầu và đảm bảo nguồn nhân lực y tế phù hợp với từng vị trí việc làm hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong các cơ sở y tế, vừa đảm bảo chất lượng chăm sóc điều trị, vừa đảm bảo bố trí đủ người làm phù hợp với từng vị trí công việc. Tại Việt Nam việc bố trí nhân lực chủ yếu căn cứ vào Thông tư liên  tịch  08/2007/TTLT/BNV-BYT  về  hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước và Nghị định 41/2012/ NĐ-CP,  Thông  tư  14/2012/  TT-BNV  hướng  dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.1,2 Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều điểm bất cập và khó khăn tại các cơ sở y tế trong việc xác địnhđược chính xác khối lượng công việc (KLCV) cũng như số lượng nhân viên y tế ở từng vị trí việc làm. Bộ chỉ số khối lượng công việc đểtính  toán  nhu  cầu  nhân  lực  WISN  (Workload Indicators  of  Staffing  Need) được  Tổ  chức Y tế Thế giới xây dựng năm 1998 là phương pháp xác định số lượng, cơ cấu nhân lực y tế dựa trên việc đo lường khối lượng công việc theo từng hoạt động của các quy trình kỹ thuật chuẩn trong hoạt động nghề nghiệp của nhân viên y tế.1, 2 Tại Việt Nam có một vài nghiên cứu sử dụng phương pháp WISN đểđánh giá khối lượng công việc của nhân viên y tế nhưng chưa nhiều.3-5 Kết quả một số nghiên cứu này đã chỉ ra được thực trạng thiếu/thừa nhân lực y tế tại các cơ sở y tế và một số yếu tố ảnh hưởng đếnkhối lượng công việc của điều dưỡng nhưng chưa phân tích các thuận lợi, khó khăn khi ápdụng phương pháp. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí .

https://thuvieny.com/ung-dung-bo-chi-so-khoi-luong-cong-viec-tinh-toan-nhu-cau-nhan-luc-y-te-wisn/

Leave a Comment