ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2019

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2019

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2019
Học viên: Nguyễn Văn Hiển
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Bích
Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai ứng dụng CNTT từ năm 2007 đã đạt được khá nhiều thành tựu nổi bật mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý Bệnh viện, tuy nhiên cũng đã gặp không ít khó khăn trong các hoạt động chung của Bệnh viện.
Nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ thông tin và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương giai đoạn 2018-2019” được tiến hành với 2 mục tiêu: (1) Mô tả ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chí của thông tư 54/2017/TT-BYT tại Bệnh viện
Da liễu Trung ương giai đoạn 2018-2019; (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin tin theo tiêu chí của thông tư 54/2017/TT-BYT tại Bệnh viện Da liễu Trung ương giai đoạn 2018-2019.
Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng tiến hành nhằm so sánh các tiêu chí ứng dụng CNTT theo Thông tư 54/2017/TT-BYT giữa 2 năm 2018 và 2019, nghiên cứu định tính thực hiện 17 cuộc phỏng vấn sâu sau khi có kết quả khảo sát của nghiên cứu định lượng. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel. Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 10/11/2019 đến 24/10/2020.
Kết quả nghiên cứu cho thấy ứng dụng CNTT tại Bệnh viện theo Thông tư 54/2017/TT-BYT đạt mức 2/7 năm 2019. Trang thiết bị cơ sở hạ tầng tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu công việc. Nhân lực chuyên trách CNTT có trình độ, tuổi trẻ, nhiệt tình trong công việc, đảm bảo về mặt số lượng theo yêu cầu. Có sự quan tâm và ủng hộ của Ban giám đốc Bệnh viện; các khoa phòng nhận thức được tầm quan trọng. Tuy nhiên, một số hệ thống vẫn chưa được triển khai là PACS, EMR; hệ thống mạng còn chưa ổn định; một  số nhân viên y tế chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của CNTT; Bệnh viện còn chưa có quy định cụ thể về mức chi tài chính.
Từ kết quả nghiên cứu, tác giã đã đưa ra một số khuyến nghị: Ban giám đốc nên đầu tư thêm máy chủ, máy dự phòng, thay thế máy tính, máy in đồng bộ. Bổ sung các tiêu chí còn thiếu, đáp ứng yêu cầu của Cục CNTT Bộ Y tế theo Thông tư 54/2017/TT-BYT như là hệ thống PACS và EMR. Bổ sung nhân lực chuyên trách CNTT

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment