Xây dựng bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương sức khỏe dân cư Do biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Xây dựng bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương sức khỏe dân cư Do biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Xây dựng bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương sức khỏe dân cư Do biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Trần Đắc Phu -Cục Quản lý Môi trường Y tế

Trịnh Hữu Vách -Đại học Y Thái Bình

tóm tắt

Nghiên cứu”Xây dựng bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương sức khỏe dân cư Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu” sẽ tiến hành xây dựng 5 bản đồ chính, theo đó  xác định các tỉnh/thành phố dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới sức khỏe người dân. Tính dễ bị tổn thương do BĐKH được đo lường bằng cách tính toán các chỉ số thuộc 3 nhóm  thành  phần,  đó  là:  mức  độ  phơi  nhiễm,  tính nhạy cảm và năng lực y tế, dựa trên nguồn số liệu thu thập  được  tại  63  tỉnh/thành  phố  trong  3  năm  2007, 2008 và 2009. Kết quả xây dựng bản đồ có thể hỗ trợ phần nào các nhà hoạch định chính sách ngành y tế đưa ra các quyết định ưu tiên nâng cao năng lực y tế cho các tỉnh/thành phố dễ bị tổn thương để ứng phó với các tác động tiêu cực của BĐKH xảy ra trong hiện tại và tương lai

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment