XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐA MỒI PHÂN TÍCH KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH rs1501299 GEN ADIPOQ Ở NGƯỜI VIỆT NAM

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐA MỒI PHÂN TÍCH KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH rs1501299 GEN ADIPOQ Ở NGƯỜI VIỆT NAM

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐA MỒI PHÂN TÍCH KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH rs1501299 GEN ADIPOQ Ở NGƯỜI VIỆT NAM
Trần Quang Thuyên1,2, Đinh Hồng Dương2, Trần Quang Bình3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xây dựng quy trình PCR đa mồi để phân tích kiểu gen của rs1501299 trên gen ADIPQ ở người Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: Các mẫu ADN người Việt Nam được sử dụng làm mẫu thử nghiệm. Sử dụng các phần mềm tin sinh thiết kế 4 mồi theo nguyên lý của kỹ thuật CTPP (contronting two-pair primers) để đưa vào trong một phản ứng PCR. Tối ưu hóa nhiệt độ bắt cặp để xác định chu trình nhiệt thích hợp. Sử dụng phương pháp giải trình tự gen Sanger để kiểm chứng kết quả của quy trình. Kết quả: Xây dựng thành công quy trình PCR với 4 mồi cho cùng một phản ứng để phát hiện kiểu gen của rs1501299 với kết quả nhanh và chính xác. Kết luận: Kết quả nghiên cứu này có thể sử dụng trên quy mô lớn hơn để xác định tỷ lệ kiểu gen và phân tích mối liên quan giữa đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ với hội chứng chuyển hóa ở người Việt Nam

Hội chứng chuyển hóa (HCCH) được hình thành do sự tương tác qua lại giữa yếu tố di truyền và các yếu tố môi trường [10]. Tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu về các yếu tố môi trường liên quan đến HCCH [1, 2, 3], tuy nhiên, còn thiếu các nghiên cứu về gen liên quan đến hội chứng này. Gen ADIPOQ mã hóa tổng hợp adiponectin, đây là hocmone liên quan tới quá trình điều hòa chuyển hóa glucose, lipid và kiểm soát năng lượng, đồng thời nó được coi là hocmone “chìa khóa” liên quan đến HCCH .

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR ĐA MỒI PHÂN TÍCH KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH rs1501299 GEN ADIPOQ Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Leave a Comment