CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SAU MỔ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SAU MỔ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SAU MỔ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN
Ninh Việt Khải1, Lê Thanh Dũng2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sau mổ cắt gan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc trên 62 bệnh nhân (BN) UTBMTBG được cắt gan theo giải phẫu có kiểm soát chọn lọc cuống gan, thực hiện bởi một nhóm phẫu thuật viên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ 9/2011 – 5/2014, thời điểm kết thúc nghiên cứu là 6/2020. Kết quả: Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 51,5 ± 11 tuổi. Tỷ lệ biến chứng 46,8%, trong đó đa phần là độ 1 (theo phân loại Dindo), không có tử vong trong và sau mổ (trong vòng 30 ngày sau mổ). Tỷ lệ biến chứng sau mổ cắt gan khác nhau có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa nhóm có và không can thiệp mạch (nút động mạch gan hoá chất – TACE ± nút tĩnh mạch cửa phải – PVE) và giữa nhóm cắt gan lớn và cắt gan nhỏ. Tỷ lệ sống không bệnh sau 1, 3 và 5 năm là 67%, 43% và 37%, phân tích đơn biến thấy huyết khối tĩnh mạch cửa, xâm nhập mạch vi thể, kích thước u > 10 cm, số lượng u > 3, giai đoạn bệnh B, C theo BCLC, không can thiệp mạch (TACE ± PVE) và di căn hạch là những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sống không bệnh sau mổ (p < 0,05), tuy nhiên phân tích hồi quy đa
biến thấy xâm nhập mạch vi thể, kích thước u > 10 cm, di căn hạch liên quan có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống không bệnh sau mổ cắt gan. Tỷ lệ BN sống sau 1, 3 và 5 năm là 80%, 62% và 50%, phân tích đơn biến thấy huyết khối tĩnh mạch cửa, xâm nhập mạch vi thể, kích thước u > 10 cm, số lượng u > 3, giai đoạn bệnh B, C theo BCLC và di căn hạch là những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sau mổ (p < 0,05), tuy nhiên phân tích hồi quy đa biến thấy kích thước u > 10 cm, di căn hạch liên quan có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống thêm sau mổ cắt gan. Kết luận: Tỷ lệ biến chứng sớm sau mổ cắt gan khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có và không can thiệp mạch (TACE ± PVE) và giữa nhóm cắt gan lớn và cắt gan nhỏ. Xâm nhập mạch vi thể, kích thước u > 10 cm, di căn hạch liên quan có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống không bệnh sau mổ cắt gan. Kích thước u > 10 cm, di căn hạch liên quan có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống thêm sau mổ cắt gan.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SAU MỔ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

Leave a Comment