YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIẾN XƯƠNG

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIẾN XƯƠNG

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH
Phan Thu Nga1*

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về phòng, chống COVID-19 tại bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2021.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 196 nhân viên y tế đang làm việc tại các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương từ 01/2021 đến 06/2021.
Nghiên cứu có cắt ngang kết hợp nghiên cứu định tính lượng và nghiên cứu định tính.
Kết quả: Có mối liên quan giữa giới tính với kiến thức về phương pháp rửa tay và sử dụng khẩu trang y tế với OR = 2,6; CI95%: 1,3-5,2. Mối liên quan giữa khoa làm việc (OR=5,5; CI95%: 2,3- 13,0) hay thâm niên công tác của nhân viên y tế (OR =3,7; CI95%: 1,3-11,1) với thực hành báo cáo tình hình bệnh.

Đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam. Trong cuộc chiến chống COVID-19, bệnh viện là nơi tuyến đầu phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh. Bệnh viện cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh.
Bên cạnh đó, bệnh viện không chỉ đối phó với dịch bệnh COVID-19 mà còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng như bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh ho gà, bệnh bạch hầu, bệnh do não mô cầu… Các bệnh viện cần quan tâm ưu tiên đối phó với dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn trước mắt và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác về mặt lâu dài, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng.
Tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, ngày 16/11/2020 đã ra chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch covid – 19 trong Bệnh viện với các nội dung [1]. Thái Bình là một trong năm tỉnh có sở y tế kiểm tra nhiều bệnh viện nhất về các tiêu chí an toàn trong phòng, chống COVID-19 [2] nhưng hiện tại chưa có khảo sát nào về kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế về phòng chống dịch COVID -19. Mặt khác NVYT tại các bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch COVID -19. Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương là bệnh viện đa khoa hạng II, số lượt khám trung bình tại Bệnh viện là 125.000 người bệnh/năm. Để có thể đưa ra được các biện pháp an toàn nhất tại bệnh viện về phòng chống dịch COVID-19. Chính vì thế chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 196 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với mục tiêu.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (2020), Chỉ thị số 5326/CT-BV về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong Bệnh viện, ngày 16 tháng 11 năm 2020.
2. Bộ Y tế (2020), Công khai các Sở Y tế đã đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng chống COVID-19, truy
cập ngày 09/12/2020, tại trang web https://thaibinh. gov.vn/covid19/tin-tuc-su-kien/cong-khai-cac-so-yte-da-danh-gia-bo-tieu-chi-an-toan-phong-.html.
3. Bộ Y tế (2020), Quyết định 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế Ban hành ngày 16/7/2020 Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

https://thuvieny.com/thuc-hanh-cua-nhan-vien-y-te-ve-phong-chong-dich-covid-19-tai-benh-vien-da-khoa-huyen-kien-xuong/

Leave a Comment