BIếN ĐổI NồNG Độ TRAb ở BệNH NHÂN BASEDOW TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị BằNG 131I

BIếN ĐổI NồNG Độ TRAb ở BệNH NHÂN BASEDOW TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị BằNG 131I

BIếN ĐổI NồNG Độ TRAb ở BệNH NHÂN BASEDOW TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị BằNG 131I
Lê Nhân Tuấn, Mai Trọng Khoa,
NguyÔn Danh Thanh
TÓM TẮT
Bằng phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ, đã xác định nồng độ TRAb cho 124 bệnh nhân Basedow trước điều trị, sau điều trị bằng 131I 3-6 tháng và 12-24 tháng. 85,5% bệnh nhân Basedow có TRAb (+) với nồng độ  trung  bình  452,8   87,9  U/l;  cao  hơn  rõ  rệt  so  với nhóm chứng (p<0,01). 
Sau  điều  trị  bằng  131I,  TRAb  của  bệnh nhân Basedow  giảm  dần,  ở  giai  đoạn  3-6  tháng  còn  72,6% TRAb (+), 12-24  tháng tỷ lệ TRAb (+) giảm  còn 32,7%. Các bệnh nhân còn cường giáp sau điều trị đều có TRAb trước điều trị tăng cao. 83,3% bệnh nhân Basedow bị suy giáp sau điều trị có TRAb (-) trước điều trị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ngô  Thị  Phượng,  Trần  Xuân  Trường, Hoàng Trung Vinh (2006), “Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể ở bệnh nhân Basedow” Tạp chí Y Dược học quân sự, số 6, tr. 84-91.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment