KHảO SáT MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN VớI TRầM CảM TRÊN ĐộNG KINH

KHảO SáT MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN VớI TRầM CảM TRÊN ĐộNG KINH

KHảO SáT MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN VớI TRầM CảM TRÊN ĐộNG KINH

BẢO HÙNG, NGUYỄN HỮU CÔNG, NGÔ TÍCH LINH
TÓM TẮT
Cơ sở nghiên cứu:  Những  nghiên cứu trước đây có kết quả khác nhau về những yếu tố nguy cơ trong trầm cảm ở bệnh nhân động  kinh. Vài nghiên cứu báo cáo rằng tuổi  khởi bệnh, phía bên của ổ động kinh, tổn thương ở những vị trí đặc biệt của não bộ làm gia tăng tần suất trầm cảm trong động kinh…, tuy nhiên một số nghiên cứu khác thì không tìm thấy sự liên quan này.
Mục tiêu: Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 204 bệnh  nhân  động kinh  để  tìm  sự  liên  quan giữa  trầm cảm trên bệnh nhân động kinh với một số yếu tố liên quan.
Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu mô tả, thực hiện trên 204 bệnh nhân động kinh.
Kết quả:  Tìm  thấy sự liên quan giữa giới tính và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh. Không tìm sự liên quan giữa tuổi khởi bệnh, tần số cơn, phía bên của ổ động kinh, vị trí ổ động kinh, với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment