BƯớC ĐầU ĐáNH GIá THựC TRạNG CƠ Sở VậT CHấT Kỹ THUậT CHẩN ĐOáN Và ĐIềU TRị CúM A TạI 6 BệNH VIệN TUYếN HUYệN TỉNH QUảNG NINH

BƯớC ĐầU ĐáNH GIá THựC TRạNG CƠ Sở VậT CHấT Kỹ THUậT CHẩN ĐOáN Và ĐIềU TRị CúM A TạI 6 BệNH VIệN TUYếN HUYệN TỉNH QUảNG NINH

BƯớC ĐầU ĐáNH GIá THựC TRạNG CƠ Sở VậT CHấT Kỹ THUậT CHẩN ĐOáN Và ĐIềU TRị CúM A TạI 6 BệNH VIệN TUYếN HUYệN TỉNH QUảNG NINH
Vũ Thị Thu Thuỷ 
Tóm tắt
Kiểm soát một cách hiệu quả cúm đại dịch không những đòi hỏi việc hiểu biết sâu về cúm đại dịch mà còn cần có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nghiên cứu xác định thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật chẩn đoán và điều trị cúm A tại các bệnh viện huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu can thiệp nhằm tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho việc chẩn đoán và điều trị cúm đại dịch.
Kết  quả: Thực  trạng  cơ  sở  vật  chất  kỹ  thuật  và thuốc thiết yếu cho việc chẩn đoán và điều trị cúm đại dịch của các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Quảng Ninh còn nhiều thiếuthốn và bất cập, cần được bổ sung và cung cấp đầy đủ.
Tài liệu tham khảo
1.  Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương,  Tình  hình cúm A/H5N1  tại  Việt  Nam,  2003-2005.  2005,  Viện  Vệ  sinh Dịch tễ Trung ương: Hà Nội.
2. Trần Hữu Bích, Lã Ngọc Quang, and B.V. Trường, Đánh giá tổng hợp các nghiên cứu về thông tin giáo dục, truyền  thông  và  kiến  thức,  thái  độ,  thực  hành  trong phòng ngừa cúm gia cầm tại Việt nam từ 2003 tới 2006. 2007, Trường Đại học Y tế Công cộng.
3.  CARE  International  in  Vietnam,  Knowledge  -Attidutes  – Practices  Study  of  Small  Holder  Poultry Raising Farmers in Response to Avian Influenza. 2005: Hanoi. p. 16-25.
4. R. Fielding et al., Avian Influenza Risk Perception, Hong  Kong. Emergency  Infectious  Disease,  2004. 11(2005): p. 677-682.
5.  Ban  chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm,  Bệnh  cúm  gia  cầm  và  biện  pháp  phòng  chống. 2005, Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp.
6.  The  Academy  of  Education  Development,  Avian Flu  Baseline  Survey  Backyard  Poultry  Farmers  of  Viet Nam.  2005,  The  Academy  of  Education  Development: Hanoi

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment