CáC TIếN Bộ TRONG CHẩN ĐOáN Và ĐIềU TRị TIểU KHÔNG KIểM SOáT KHI GắNG SứC ở PHụ Nữ

CáC TIếN Bộ TRONG CHẩN ĐOáN Và ĐIềU TRị TIểU KHÔNG KIểM SOáT KHI GắNG SứC ở PHụ Nữ

CáC TIếN Bộ TRONG CHẩN ĐOáN Và ĐIềU TRị TIểU KHÔNG KIểM SOáT KHI GắNG SứC ở PHụ Nữ

NGUYỄN NGỌC TIẾN
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đặt giá đỡ dưới niệu đạo qua lỗ bịt điều trị tiểu  không kiểm soát khi gắng  sức hiện nay được hầu hết các  tác  giả khác  nhau  công  nhận  được  xem  như  là  một trong những phương pháp điều trị chuẩn mực với kết quả thành  công cao  về chức  năng  đi  tiểu  và  tỉ  lệ  biến  chứng thấp 
Đối tượng và phương pháp:  Chúng tôi đánh giá lại sự tiến bộ của kỹ thuật này bằng nghiên cứu với loạt 126 bệnh nhân trong 5 năm.
Kết quả:  Tỉ lệ thành công 96,8% , hết hoàn toàn tiểu không kiểm soát. Biến chứng mổ chung 28,6% chỉ là những biến chứng nhẹ : rách âm đạo (1,6%), tiểu khó hay bí tiểu thoáng qua (9,5%), máu tụ vùng Retziuz (0,8%), tiểu gấp mới xuất hiện (12%). Không có thủng bàng quang cũng như không có thủng ống tiêu hóa hay mạch máu lớn.
Kết luận: Kỹ thuật cho kết quả khả quan với độ an toàn cao và mang tính khả thi

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment