ĐáNH GIá HIệU QUả LÂM SàNG GHéP XƯƠNG ĐồNG LOạI DạNG KHốI KếT HợP VớI Tế BàO GốC LấY Từ TủY XƯƠNG

ĐáNH GIá HIệU QUả LÂM SàNG GHéP XƯƠNG ĐồNG LOạI DạNG KHốI KếT HợP VớI Tế BàO GốC LấY Từ TủY XƯƠNG

ĐáNH GIá HIệU QUả LÂM SàNG GHéP XƯƠNG ĐồNG LOạI DạNG KHốI KếT HợP VớI Tế BàO GốC LấY Từ TủY XƯƠNG LàM TĂNG THể TíCH SóNG HàM THIếU HỏNG TRầM TRọNG

Lấ TRUNG CHÁNH – Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương – TPHCM
TÓM TẮT
Trong  những  năm gần  đây,  để  làm  tăng  quá  trình  tái tạo xương người ta đã cấy ghép thành công vào cơ thể các tế bào gốc trưởng thành lấy từ tủy xương kết hợp với  vật liệu thay thế  xương đồng loại hoặc khác loại dạng hạt.[1] 
Tuy  nhiên,  trong  một  số  trường  hợp  lâm  sàng  thì  ghép xương đồng loại dạng khối sẽ thuận lợi hơn. Báo cáo này sẽ đánh giá hiệu quả của ghép xương đồng loại dạng khối kết hợp với tế bào gốc lấy từ tủy xương ở vùng  mào chậu để làm tăng chiều cao sóng hàm thiếu hỏng trầm trọng ở hàm trên trước khi phẫu thuật đặt implant
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment