Đánh giá đáp ứng của hoá chất tân bổ trợ phác đồ cisplatin- 5 Fluorouracil trong điều trị ung thư lưỡi phần di động giai đoạn III, IV (M0)

Đánh giá đáp ứng của hoá chất tân bổ trợ phác đồ cisplatin- 5 Fluorouracil trong điều trị ung thư lưỡi phần di động giai đoạn III, IV (M0)

Đánh giá đáp ứng của hoá chất tân bổ trợ phác đồ cisplatin- 5 Fluorouracil trong điều trị ung thư lưỡi phần di động giai đoạn III, IV (M0)

LÊ VĂN QUẢNG, LÊ ĐÌNH ROANH, ĐINH VĂN TRỰC
TÓM TẮT
Mục  tiêu:  Đánh  giá  đáp  ứng  của  hoá  chất  tân  bổ  trợ phác đồ  Cisplatin-  5  Fluorouracil (CF)  trong  điều  trị ung thư lưỡi phần di động giai đoạn III, IV (M0).
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 55 BN ung thư lưỡi phần di động giai đoạn III-IV(M0) được điều trị hoá chất tân bổ trợ phác đồ CF tại Bệnh viện K từ 2002 đến 2005.
Kết quả: Có 9,1% số BN đáp ứng hoàn toàn; 52,7% đáp ứng  một  phần;  21,8%  không  đáp  ứng;  16,4%  bệnh  tiến triển;Liều thuốc điều trị càng cao, giai đoạn III, độ mô học II có tỷ lệ đáp ứng cao hơn; Tỷ lệ tế bào thoái hoá trung bình là 38,5 %; Có 31 BN (56,4%) chuyển giai đoạn từ không mổ được sang mổ được trong đó có 26 BN được phẫu thuật.
Kết luận: Điều trị hoá chất trước phẫu thuật, xạ trị trong bệnh ung thư lưỡi giai đoạn muộn (III, IV) cho tỉ lệ đáp ứng cao, nhiều bệnh nhân chuyển từ giai đoạn không mổ được sang giai đoạn mổ được
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment