ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG GUILLAIN-BARRÉ Ở HAI BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI MIỀN BẮC VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG GUILLAIN-BARRÉ Ở HAI BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI MIỀN BẮC VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG GUILLAIN-BARRÉ Ở HAI BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI MIỀN BẮC VIỆT NAM
Phan Việt Nga1, Nguyễn Minh Đức2
Nguyễn Mạnh Tuyên1, Lê Trung Đức1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và điện thần kinh cơ của bệnh nhân (BN) mắc hội chứng Guillain-Barré. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang đặc điểm lâm sàng và kết quả điện thần kinh cơ ở BN được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré tại Khoa Nội Thần kinh của hai bệnh viện quân đội ở miền Bắc Việt Nam. Kết quả: Thể hủy myelin cấp tính chiếm tỷ lệ cao nhất (75,3%). Nhiễm trùng đường hô hấp là yếu tố tiền nhiễm phổ biến nhất (34,4%) ở BN thể hủy myelin. 51,6% BN thể hủy myelin bắt đầu bằng triệu chứng cảm giác, trong khi đó hầu hết BN thể hủy sợi trục bắt đầu bằng triệu chứng vận động (66,6%). Hầu hết BN mắc hội chứng Guillain-Barré có triệu chứng đau tại thời điểm nhập viện. Ở cả hai thể của hội chứng Guillain-Barré, phổ biến nhất là liệt một hoặc nhiều hơn các dây thần kinh vận nhãn (III, IV, VI), trong đó liệt dây thần kinh số VII chỉ chiếm 7,8 – 13,3%. Điểm Hughes tại thời điểm nhập viện của thể hủy myelin (3,39 ± 0,85) thấp hơn đáng kể so với thể hủy sợi trục (3,93 ± 0,59). Trong số các biến thể khác, tại thời điểm nhập viện, 16,5% BN có kết quả xét nghiệm dịch não tủy (DNT) bình thường. Bất thường trên điện thần kinh cơ phổ biến nhất là phản xạ H (91,8%) và các bấtthường về chỉ số dẫn truyền cảm giác, vận động. Kết luận: Hội chứng Guillain-Barré gặp ở hầuhết các lứa tuổi. Triệu chứng lâm sàng rất đa dạng và phong phú, triệu chứng và xét nghiệmtùy thuộc vào các biến thể. Thể hủy sợi trục ảnh hưởng đến chức năng nhiều hơn thể hủymyelin. Hầu hết BN đều có bất thường về các chỉ số dẫn truyền thần kinh, phổ biến nhất làphản xạ H (91,8%).

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG GUILLAIN-BARRÉ Ở HAI BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Leave a Comment