MERS Coronavirus: Phương pháp và kỹ thuật, 2020

MERS Coronavirus: Phương pháp và kỹ thuật, 2020

MERS Coronavirus: Phương pháp và kỹ thuật, 2020.Tập này cung cấp các kỹ thuật và phương pháp khác nhau hiện đang được sử dụng trong nghiên cứu về MERS-CoV. Các chương được chia thành bốn phần mô tả chi tiết quá trình tiến hóa và xâm nhập của MERS-coronavirus, thay đổi di truyền và xác định cấu trúc của protein MERS-coronavirus, định lượng các yếu tố chống vi-rút và vi-rút và mô hình chuột cho MERS-coronavirus.

Được viết theo phương pháp rất thành công trong loạt sách Sinh học phân tử, các chương bao gồm giới thiệu về các chủ đề tương ứng của họ, danh sách các vật liệu và thuốc thử cần thiết, từng bước quy trình, các giao thức trong phòng thí nghiệm có thể tái tạo và mẹo xử lý sự cố và tránh những cạm bẫy đã biết.

Có thẩm quyền và cập nhật, MERS Coronavirus: Phương pháp và Giao thức nhằm đảm bảo kết quả thành công trong nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực quan trọng này.

TRÍCH DẪN_
Book Title
MERS Coronavirus
Book Subtitle
Methods and Protocols
Editors

MERS Coronavirus: Phương pháp và kỹ thuật, 2020

Leave a Comment