ĐặC ĐIểM VI KHUẩN GÂY VIÊM PHổI BệNH VIệN Và TìNH HìNH KHáNG KHáNG SINH TạI KHOA HồI SứC BệNH VIệN HữU NGHị

ĐặC ĐIểM VI KHUẩN GÂY VIÊM PHổI BệNH VIệN Và TìNH HìNH KHáNG KHáNG SINH TạI KHOA HồI SứC BệNH VIệN HữU NGHị

ĐặC ĐIểM VI KHUẩN GÂY VIÊM PHổI BệNH VIệN Và TìNH HìNH KHáNG KHáNG SINH TạI KHOA HồI SứC BệNH VIệN HữU NGHị 

NGUYỄN THẾ ANH, ĐỖ QUYẾT
TÓM TẮT
Mục tiêu: xác định nguyên nhân gây viêm phổi bệnh viện ở trên 101 trường hợp bệnh nhân và sự đề kháng kháng sinh tại khoa Hồi sức bệnh viện Hữu nghị trong  năm 2008-2009.Kết  quả: Tác  nhân gây  bệnh  là các vi khuẩn gram (-) chiếm  ưu  thế  84%  trong  tổng  số.  Enterobacteriaceae: 31,7%,  P.  aeruginosa:  19,8%,  Acinetobacter:  17,7%,  Các Pseudomonas  khác:  14,9%,  Staphylococci:  11,9%,  các  vi khuẩn khác: 4%. Tỷ lệ đề kháng kháng sinh là cao.
Kết luận: Tác nhân gây bệnh hàng đầu là các vi khuẩn gram(-) với tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment