KHảO SáT Tỷ Lệ HIệN MắC Và ĐáNH GIá Sự THAY ĐổI NHậN THứC TRONG TRầM CảM QUA THANG KHảO SáT

KHảO SáT Tỷ Lệ HIệN MắC Và ĐáNH GIá Sự THAY ĐổI NHậN THứC TRONG TRầM CảM QUA THANG KHảO SáT

KHảO SáT Tỷ Lệ HIệN MắC Và ĐáNH GIá Sự THAY ĐổI NHậN THứC TRONG TRầM CảM QUA THANG KHảO SáT Bộ BA NHậN THứC ở NGƯờI TRƯởNG THàNH 

TạI PHƯờNG PHú HòA –TP. HUế
Trần Như Minh Hằng, Nguyễn Quốc Lộc -Đại học Y DượcHuế 
Trần Viết Nghị, Nguyễn Kim Việt -Đại họcY Hà Nội
TóM TắT
Mục tiêu:(1) Khảo sát tỷ lệ hiện mắc của trầm cảm ở người trưởng thành tại Phường Phú Hòa  –TP.Huế, (2) Đánh giá sự thay đổi nhận thức trong trầm cảm qua thang khảo sát bộ ba nhận thức. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  mô tả cắt ngang, nghiên cứu bệnh chứng. 
Kết  quả: 39/346  người  được  khảo  sát  mắc  trầm cảm chiếmtỷ lệ 10,98% trong đó 48,7% ở mức độ nhẹ, 51,3% ở mức độ vừa. Những yếu tố nguy cơ của trầm cảm  thường  gặp  là  hôn  nhân  không  thuận  lợi  (độc thân,  góa,  ly  hôn),  điều  kiện  kinh  tế  khó  khăn,  nghề nghiệp  không  ổn  định  hoặc  thất  nghiệp.  Điểm  trung bình  của  thang  khảo  sát  bộ  ba  nhận  thức  (CTI: Cognitive  Triad  Inventory)  về  bản  thân,  thế  giới  và tương  lai  ở  nhóm  trầm cảm  thấp  hơn  đáng  kể so  với nhóm  chứng,  ở  nữ  thấp  hơn  ở nam,  nhóm  độc  thân, góa,  ly  hôn  thấp  hơn  nhóm  có  gia  đình  và  ở  những người có điều kiện kinhtế khó khăn thấp hơn nhóm có kinh tế trung bình hoặc khá. 
Kết luận:  trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Bệnh nhân thường có những nhận thức sai lệch, phát  hiện  ra  những  suy  nghĩ  tiêu  cực  này  rất  quan trọng cho chẩn đoán và điều trị trầm cảm.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment