ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO BÁC SĨ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2019

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO BÁC SĨ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2019

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO BÁC SĨ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2019
Học viên: Trần Tấn Hiếu
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hà
Tỉnh Đồng Tháp hiện có tám cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp mã số đào tạo để được tổ chức các lớp đào tạo liên tục. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp với vai trò là bệnh viện đa khoa trung tâm tuyến tỉnh hiện là cơ sở thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho nhân viên y tế trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác đào tạo liên tục cho bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp giai đoạn 2016-2019” với 2 mục tiêu (1) Mô tả thực trạng đào tạo liên tục cho các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp giai đoạn 2016-2019 (2) Phân tích thuận lợi, khó khăn trong công tác đào tạo liên tục cho các bác sĩ giai đoạn 2016-2019 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Nghiên cứu tiến hành từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020. Phương pháp nghiên cứu định lượng trên 384 bác sĩ đã tham gia các lớp ĐTLT trong giai đoạn 2016 – 2019, nghiên cứu các số liệu thứ cấp về công tác tổ chức quản lý, chương trình và tài liệu, việc quản lý HV, cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động ĐTLT ở BVĐK Đồng Tháp kết hợp với nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện, cán bộ chuyên trách và giảng viên. Kết quả cho thấy, về cơ bản, hoạt động ĐTLT của bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp giai đoạn 2016-2019 đã đáp ứng được yêu cầu của thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Tuy nhiên còn một vài yêu cầu trong thông tư, hoạt động ĐTLT của bệnh viện chưa thực sự đáp ứng được như kế hoạch hằng năm cần được tách rời với các kế hoạch khác; cán bộ lãnh đạo và cán bộ ĐTLT cần chuyên trách, không kiêm nhiệm; chương trình và tài liệu đào tạo cần định hướng đến dạy học Elearning và có tài liệu hướng dẫn cho giảng viên; giảng viên cần gấp rút hoàn thành chứng chỉ dạy – học y học.Về thuận lợi: BVĐK được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và của lãnh đạo đơn vị; lãnh đạo khoa phòng tạo điều kiện trong công tác chuyên môn và ĐTLT; chương trình và  tài liệu đào tạo theo hướng dẫn của Bộ y tế và tự soạn thảo, thẩm định trước khi đưa vào giảng dạy; giảng viên tham gia ĐTLT giàu kinh nghiệm, hầu hết giảng viên có chứng chỉ sư phạm y học; cơ sở vật chất đáp ứng đủ yêu cầu ĐTLT của CBYT tại bệnh viện. Về khó khăn: CBCT về ĐTLT hầu hết là nhân viên kiệm nhiệm nên thực sự chưa được chú trọng vào công tác ĐTLT; còn một số giảng viên trong ĐTLT chưa hoàn thành chứng chỉ sư phạm dạy – học y học; ĐTLT chưa được xem là một mảng riêng nên chưa có phòng làm việc riêng cho các cán bộ ĐTLT, chủ yếu làm việc với các phòng ban khác như phòng tổ chức, phòng chỉ đạo tuyến; chưa có sự chủ động về kinh tế và kinh phí chưa thực sự đủ để hoạt động ĐTLT được diễn ra thường xuyên hơn. Nghiên cứu khuyến nghị BVĐK Đồng Thâp cần nhanh chóng thành lập Phòng Đào tạo. Tách rời hoạt động ĐTLT ra thành một mảng riêng biệt để thuận lợi hơn cho công tác ĐTLT

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment