Thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiếm y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2013

Thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiếm y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2013

Thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiếm y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2013.Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dàn là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, tiến tới công bằng trong khám chừa bệnh (KCB) đế mọi người dân đều được hướng quyền lợi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt mang ý nghĩa nhân đạo, cộng đồng sâu sắc, không vì mục đích kinh doanh và được Nhà nước bảo hộ. Mục đích của chính sách BHYT góp phần thực hiện công bang xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khoé nhân dân. Mục tiêu lâu dài cua chính sách BHYT là mọi người dân đều được thực hiện chăm sóc sức khoê thông qua BHYT.


Sau hơn 20 năm thực hiện, công tác BHYT đã thu được nhiều kết quả quan trọng: đối tượng tham gia BHYT ngày một tăng, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày một đảm báo tốt hơn, quỹ BHYT tăng trưởng nhanh. Điều này đã kháng định tính đúng đắn cùa các chính sách xã hội trong chiến lược chăm sóc, báo vệ sức khoẻ nhân dân của Đáng và Nhà nước: BHYT là hình thức quan trọng để huy động sự đóng góp của cộng đồng, làm giảm gánh nặng của ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp y tế, đồng thời phù hợp với tiến trinh đồi mới của đất nước.
Tại Thái Bình, đến năm 2013 đã có 1.215.572 người (chiếm 62,6% dân số toàn tinh) tham gia BHYT, công tác khám chữa bệnh BHYT đã triển khai ớ cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã; cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) ký hợp đồng KCB BHYT với 30 cơ sở khám chừa bệnh.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cho thấy thực tế hiện nay công tác khám chữa bệnh BHYT tại Thái Bình có những thuận lợi cơ băn: các cơ sở KCB đang được quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại, nhiều kĩ thuật mới đã được triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho các đối tượng có thẻ BHYT được hường lợi ích các dịch vụ khám chừa bệnh, đặc biệt dịch vụ kĩ thuật cao ngay tại địa phương. Bcn cạnh những thuận lợi đó, công tác KCB BHYT còn cỏ nhũng khó khăn là: Việc thực hiện đàm bảo quyền lợi của người có BHYT còn những bất cập giữa ycu cầu của người bệnh với thực tế các quy định, vẫn còn một sổ ý kiến của người bệnh có thè BHYT cho rằng quyền lợi còn hạn chế, thủ tục còn phức tạp, các vướng mắc liên quan đến mức thu phí, nhất là tại các cơ sở y tế tuyến trên. Đế công tác BHYT thực sự đáp ứng với nhu cầu phát triển xã hội, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện công bằng xã hội trong bão vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoè nhân dân, tiến tới BHYT toàn dân đồng thời thực hiện thành công Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bào hiếm y tế giai đoạn 2012-2020, phù hợp với đặc điếm tỉnh hình thực te của tinh Thái Bình đang là mối quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội và cũng đê có được căn cứ khoa học xác đáng, đánh giá các kết quả đã đạt được cũng như các tồn tại vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh báo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tinh Thái Bình và các nguycn nhân làm cơ sở đc đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiếm y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2013“.
Mục tiêu nghicn cứu:
1.    Mỏ tả thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiếm y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2013.
2.    Đánh giá kiến thức, thái độ của nhản viên bệnh viện về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại BVĐK tinh Thái Bình.

Lời cảm ơn lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục bàng Danh mục biểu đồ
ĐẬT VÁN ĐÈ    1
CHƯƠNG 1. TỐNG QUAN    3
1.1.    Một số khái niệm về các loại hình bảo hiếm y tế    3
1.2.    Sự hình thành và phát triển của BH YT trên thế giới    4
1.3.    Sự hình thành và phát triển của bảo hiểm y tế tại Việt Nam    8
1.4.    Khám chữa bệnh bảo hiểm y tể tại Thái Bình hiện nay    17
1.4.1.    Tình hình đối tượng tham gia BHYT và chi KCBBHYT năm 2013.18
1.4.2.    Đánh giá chung    18
1.5.    Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tể tại bệnh viện đa khoa tinh
Thái Bỉnh    21
1.5.1.    Đặc điềm, quy mô, tổ chức bệnh viện    21
1.5.2.    Công tác KCBBHYT tại BVĐK tỉnh Thái Bình năm 2013    22
1.6.    Một số nghiên cứu về BHYT tại Việt Nam    24
CHƯƠNG 2. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU    26
2.1.    Địa điểm và đối tượng nghiên cứu    26
2.1.1.    Địa điểm nghiên cứu    26
2.1.2.    Đổi tượng nghiên cứu    28
2.1.3.    Thời gian nghiên cứu    28
2.2.    Phương pháp nghiên cứu    28
2.2.1.    Thiết kế nghiên cứu    28 
2.2.2.    Phương pháp nghiên cứu    29
2.2.3.    Nội dung nghiên cứu và biến số nghiên cứu    33
2.2.4.    Các kỹ thuật áp dụng thu thập số liệu    35
2.2.5.    Phương pháp xử lý số liệu    36
2.2.6.    Các biện pháp khắc phục sai số    36
2.2.7.    Đạo đức nghiên cứu    37
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu    38
3.1.    Thực trạng công tác khám chữa bệnh Bão hiểm y tế tại BVĐK tỉnh.. 38
3.1.1    Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu    38
3.1.2.    Kết quả công tác KCB BHYT tại BVĐK tỉnh Thái Bình    40
3.1.3.    Nhận thức, đánh giá cùa người bệnh về công tác KCB BHYT…. 43
3.2.    Kiến thức, thái độ của nhân viên bệnh viện đối với công tác KCB BHYT51
3.2.1    Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu:    51
3.2.2.    Kiến thức, thái độ của nhân viên bệnh viện về công tác khám chữa
bệnh BHYT tại bệnh viện    52
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN    58
4.1.    về địa điểm và đối tượng nghiên cứu    58
4.2.    Thực trạng công tác KCB BHYT tại BVĐK tinh Thái Bình    62
4.2.1.    Kết quả công tác khám chữa bệnh BHYT tại BVĐK tinh    62
4.2.2.    Nhận thức, đánh giá của người bệnh về công tác KCB BHYT…. 68
4.3.    Kiến thức, thái độ của nhân viên bệnh viện về công tác khám chữa
bệnh BHYT    72
KÉT LUẬN    76
KHUYÊN NGHỊ    78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Báng 3.1.    Phân loại bệnh    nhân    theo    nghề nghiệp    38
Báng 3.2.    Phân loại bệnh    nhân    theo    trình độ học vấn    38
Bảng 3.3.    Phân loại bệnh    nhân    theo    loại hình sử dụng thè BHYT    39
Bàng 3.4.    Ngày điều trị nội trú    trung bình tại các chuyên khoa    40
Báng 3.5. Chi phí trung bình cho 1 bệnh nhân/1 đợt điều trị tại bệnh viện
theo chuyên khoa    40
Bàng 3.6. Chi phí thuốc, cận lâm sàng trung bình cho 1BN/1 đợt điều trị tại
bệnh viện    41
Báng 3.7. Chi phí thuốc, dịch vụ kỹ thuật (XN, CĐHA) trung bình cho
1 bệnh nhân/1 đợt điều trị theo chuyên khoa    41
Báng 3.8.    Chi phí bình quân/bệnh nhân (BỌ/BN) theo nhóm đối tượng…. 42
Báng 3.9.    Tống bệnh nhân khám chữa bệnh, thu viện phí năm 2013    42
Bảng 3.10.    Nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu thuận lợi nhất    43
Báng 3.11.    Ý kiến người dân về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT    43
Bảng 3.12.    Lý do người bệnh đến KCB tại BVĐK tỉnh    44
Báng 3.13.    Lý do người bệnh đến KCB trái tuyến    45
Báng 3.14.    Nhận thức của người bệnh về các thú tục cần thiết KCB BHYT 45
Báng 3.15.    Ý kiến cùa người bệnh về cải cách thủ tục cần thiết khi đi khám
chữa bệnh BHYT    46
Báng 3.16.    Số lần đi lại làm thủ tục thanh toán khi KCB BHYT    46
Báng 3.17.    Thời gian cho một lần khám bệnh đc nhập viện    47
Báng 3.18.    Số lần người bệnh đi khám chữa bệnh năm 2013    47
Bàng 3.19.    Ý kiến của người bệnh về cải cách thủ tục khám bệnh    48
Báng 3.20.    Tý lệ các loại giường bệnh nằm đơn, nằm ghép    48
Báng 3.21.    Tỷ lệ các loại chi phí khác ngoài phần BHYT thanh toán    49
Bảng 3.22.    Tỷ lệ công khai các loại thuốc 
Nhận xét của người bệnh về công tác phục vụ của BV    50
Đánh giá của bệnh nhân về sự phân biệt đối xử của nhân viên
bệnh viện giữa bệnh nhân có BHYT và không có BHYT    50
Phân loại về trình độ chuyên môn của nhân viên bệnh viện tham
gia nghiên cứu    51
Nhận thức của nhân viên bệnh viện về các thủ tục cần thiết khám
chừa bệnh BHYT    52
Ý kiến của nhân viên bệnh viện về cải cách thủ tục cần thiết khi đi
khám chữa bệnh BHYT    53
Ý kiến của nhân viên bệnh viện về cải cách thủ tục cần thiết khi đi
khám bệnh BHYT    53
Đánh giá của nhân viên bệnh viện về cải cách hành chính trong
công tác khám chữa bệnh BHYT tại BVĐK tinh    54
Việc giải thích, tuycn truyền về chính sách Bl lYT cho bệnh nhân. 54 Ý kiến của nhân viên bệnh viện về sự cần thiết phai áp dụng quy
trình chuyên môn chuẩn với bệnh nhân BHYT    55
Ý kiến về việc chi định thuốc đối với bệnh nhân BHYT    56
Ý kiến của nhân viên bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng KCB BHYT tại BVĐK tinh    57 

 
Biểu đồ 3.1. Phân loại bệnh nhân theo giới    39
Biểu đồ 3.2. Ý kiến của người bệnh về kinh phí mua thẻ BHYT hiện nay    44
Biểu đồ 3.3. Phân loại nhân vicn bệnh viện tham gia nghicn cứu theo giới    51
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ nhân viên bệnh viện được nghe về chính sách BHYT.. 52 Biểu đồ 3.5. Sự phối hợp của nhân viên cơ quan BHYT với nhân viên bệnh
viện trong việc giải quyết chế độ BHYT cho bệnh nhân    54
Biểu đồ 3.6. Ý kiến của nhân viên bệnh viện về việc áp dụng quy trình
chuyên môn chuẩn điều trị cho bệnh nhân BHYT    55
Biểu đồ 3.7. Ý kiến về việc chi định cận lâm sàng đối với bệnh nhân BHYT… 56 Bicu đồ 3.8. Ý kiến của nhân viên bệnh viện về công tác khám chữa bệnh
BHYTtại BVĐK tỉnh    57

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment