Mối liên quan giữa một số đặc điểm của người nhận Và kết qủa chuẩn bị niêm mạc tử cung đến kết quả có thai

Mối liên quan giữa một số đặc điểm của người nhận Và kết qủa chuẩn bị niêm mạc tử cung đến kết quả có thai

Mối liên quan giữa một số đặc điểm của người nhận Và kết qủa chuẩn bị niêm mạc tử cung đến kết quả có thai trong thụ tinh ống nghiệm xin noãn

VŨ MINH NGỌC, NGUYỄN VIẾT TIẾN, PHẠM THỊ HOA HỒNG
TÓM TẮT
Mục đích: phân tích mối liên quan giữa một số đặc điểm của  người  nhận  và  kết  quả  chuẩn  bị  niêm  mạc  tử  cung (NMTC) đến kết quả có thai lâm sàng trong thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) xin noãn. 
Phương pháp: nghiên cứu mô tả 345 chu kỳ TTTON xin noãn có chuẩn bị NMTC bằng nội tiết và chuyển phôi tươi tại  Bệnh  viện  Phụ  sản  Trung  ương  trong  3  năm  2008  –2010. 
Kết quả: tỷ lệ có thai lâm sàng là 31,3% (108/345). Tuổi người nhận: tỷ lệ thai lâm sàng cao nhất ở nhóm tuổi người nhận  <  35  (41,1%)  so  với  nhóm  tuổi 36  –  45  và  >  45 (27,7% và 24,4%) với p = 0,022. Tình trạng tử cung:  tỷ lệ thai lâm sàng ở nhóm tử cung bình thường (32,5%) cao hơn không  có ý nghĩa so với  nhóm  tử cung  không  bình thường (21,6%) với p = 0,179. Loại vô sinh: vô sinh nguyên phát có tỷ lệ thai lâm sàng (40,0%) cao hơn hẳn so với nhóm vô sinh vô sinh thứ phát (25%) với p = 0,003. Xét nghiệm  FSH cơ bản liên quan đến tỷ lệ thai lâm sàng khi nồng độ FSH trung bình cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm không có thai (p = 0,018). Các đặc điểm: thời gian vô sinh, số lần IVF, chỉ định xin  noãn,  liều  E2  (estradiol)  chuẩn  bị  NMTC  không  liên quan đến kết quả có thai lâm sàng ở người nhận noãn. Thời gian E2 (ngày) trước khi cho progesteron tỷ lệ thai lâm sàng ở nhóm có thời gian E2 12 –  14 ngày là 42,6% cao hơn so với  nhóm thời gian E2 < 12 ngày (17,7%) và nhóm E2 > 14 ngày (14,3%) với p = 0,000. Độ dày NMTC không liên quan với kết quả có thai với p > 0,05nhưng hình dạng NMTC có liên quan đến kết quả có thai khi tỷ lệ thai lâm sàng ở nhóm hình dạng NMTC 3 lá (46,4%) cao hơn nhóm có hình dạng khác (11,9%) p = 0,000 <0,001. 
Kết luận: các yếu tố ở người nhận: tuổi, loại vô sinh, xét nghiệm FSH, thời gian E2 trước khi cho progesteron, hình ảnh NMTC ngày cho progesteron có giá trị tiên lượng khả năng có thai trong TTON xin  noãn
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment