ĐáNH GIá HIệU LựC CủA HAI PHáC Đồ THUốC SốT RéT: ARTESUNATE KếT HợP AMODIAQUINeVà ARTERAkINe

ĐáNH GIá HIệU LựC CủA HAI PHáC Đồ THUốC SốT RéT: ARTESUNATE KếT HợP AMODIAQUINeVà ARTERAkINe

ĐáNH GIá HIệU LựC CủA HAI PHáC Đồ THUốC SốT RéT: ARTESUNATE KếT HợP AMODIAQUINeVà ARTERAkINe TRÊN BệNH NHÂN SốT RéT DO P. FALCIPARUM CHƯA BIếN CHứNG TạI NINH THUậN

Đỗ Tuấn Anh  -Học viện Quân y
Vũ Hồng Cẩm -Viện vệ sinh dịch tễ Quân đội
TóM TắT
Nghiên  cứu  trên  98  bệnh  nhân  sốt  rét  do P.Falciparum chưa biến chứng, điều trị bằng hai phác đồ  Artesunate  kết  hợp  Amodiaquine  và  Arterakine 
chúng tôi rút ra kết luận:
Cả hai phác đồ Artesunate kết hợp Amodiaquine và Arterakine đều có hiệu lực điều trị tốt (98% và 100%).Thời gian cắt sốt trung bình của phác đồ Artesunate kết  hợp  Amodiaquine  là  24.0  giờ  của  phác  đồ Arterakine là 24.0 giờ.
Thời  gian  sạch  KSTSR  trung  bình  của  phác  đồ Artesunate kết hợp Amodiaquine là 24.0 giờ của phác đồ Arterakine là 24.0 giờ.
Thất  bại  điều  trị  muộn  (2%)  chỉ  gặp  ở  nhóm Artesunate kết hợp Amodiaquine
TàI LIệU THAM KHảO
1. Bùi Đại, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Tuấn và CS (2005). “Thuốc sốt rét và ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ”. Bệnh học truyền nhiễm, nhà xuất bản Y học,  Hà Nội, 2005.
2. Đoàn Hạnh Nhân và cs (2006):  “Kết quả về thuốc phối  hợp  Dihydroartemisinin- piperaquine  điều  trị  sốt  rét tại Việt Nam”.
3. Nguyễn Ngọc San,  Triệu Nguyên Trung, Bùi Đình Bái và CS (1997), “Hiệu lực của Artemisinin và Artesunate trong điều trị sốt rét do P.falciparumtại miền Trung -Tây Nguyên”,  Kỷ  yếu  CTNCKH  Viện  SR-KST-CT-TƯ  (1991-1996), NXB-Y học, tr.122-130

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment