Đánh giá hiệu quả phác đồ Paclitaxel – carboplatin trong điều trị UTPKPTBN giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Đánh giá hiệu quả phác đồ Paclitaxel – carboplatin trong điều trị UTPKPTBN giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Đánh giá hiệu quả phác đồ Paclitaxel – carboplatin trong điều trị UTPKPTBN giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Lê Thu Hà

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

TÓM TẮT:

Mục  tiêu:  Đánh  giá  hiệu  quả phác  đồ Paclitaxel  –carboplatin trong điều trịUTPKPTBN giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Phương pháp nghiên cứu: Mô tảtiến cứu 

Nghiên  cứu  trê  n  45  bệnh  nhân  chẩn  đoán  là UTPKPTBN  giai  đoạn  IIIB-IV  được  điều  trị phác  đồPaclitaxel  –carboplatin.  Đánh  giá  đáp  ứng,  thời  gian sống thêm và các tác dụng phụcủa phác đồ.

Kết  quả: Tuổi trung bình (58,4). Các triệu chứng và chất   lượng  sống  được  cải  thiện.  Đáp  ứng  toàn  bộ là 31,1%  (không  có  đáp  ứng  hoàn  toàn).  Thời  gian  sống thêm trung bình là 10,4 tháng. Tỷl ệsống thêm 1năm là 34,7 %, thời  gian  sống  thêm  2 năm là  6,7%.  Tác  dụng phụkhông đáng kểvà nhanh hồi phục. Không có bệnh nhân nào phải dừng điều trịvì tác dụng phụ

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment