ĐáNH GIá MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG TớI HIệU QUả CủA PHƯƠNG PHáP LọC MàNG BụNG NGOạI TRú LIÊN TụC

ĐáNH GIá MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG TớI HIệU QUả CủA PHƯƠNG PHáP LọC MàNG BụNG NGOạI TRú LIÊN TụC

ĐáNH GIá MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG TớI HIệU QUả CủA PHƯƠNG PHáP LọC MàNG BụNG NGOạI TRú LIÊN TụC

Lưu Văn Hậu, Nguyễn Thị Ngọc
ĐặT VấN Đề
Số bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối (STGĐC) có xu  hướng  ngày  càng tăng.  Trên thế giới hiện  nay có khoảng 1,5 triệu người STGĐC cần được điều trị bằng các liệu pháp thay thế thận. ở Việt Nam, số bệnh nhân STGĐC cần được điều trị bằng các biện pháp thay thế thận  ngày  càng  tăng,  nhưng  hiện  tại các  cơ  sở  y  tế chưa đáp ứng được yêu cầu điều trị, chỉ có khoảng 1/6 số  bệnh  nhân  được  điều trị. Vì vậy, để  đáp  ứng nhu cầu cần phải có những biện pháp điều trị bệnh nhân có thể  tiến  hành  ngoài  bệnh  viện. Điều trị thay thế  thận gồm lọc máu ngoài thận và ghép thận. Lọc máu ngoài 
thận  có  2  phương  pháp:  lọc  máu  thận  nhân  tạo  và LMB. LMB là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có thể tiến hành tại nhà vì vậy cần nghiên cứu để có thể triển khai rộng rãi. Đã có những công trình nghiên cứu cho thấy LMB liên tục ngoại trú là phương pháp điều trị thay  thế  thận có  hiệu  quả,  nhưng  để đánh  giá  toàn diện và đầy đủ hơn chúng tôi nghiên cứu đề tài này với 
mục tiêu:  Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố tới hiệu quả của phương pháp LMB liên tục ngoại trú.
ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tượng nghiên cứu: Gồm 60 bệnh nhân (BN) suy thận giai đoạn cuối (IIIb và IV theo phân loại giai đoạn suy thận của Nguyễn Văn Xang) điều trị bằng phương pháp LMB liên tục ngoại trú do khoa tiết niệu bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện E và khoa thận khớp bệnh viện TƯQĐ  108  tiến  hành,  theo  dõi  và  quản  lý  từ  tháng 8/2007 đến tháng 8/2009.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu cắt ngang, theo dõi dọc 06 tháng
TàI LIệU THAM KHảO
1. Nghiêm Trung Dũng (2007), “Nghiên cứu chức năng màng bụng và  đánh giá  hiệu quả điều trị  suy thận mạn giai đoạn  cuối  bằng  phương  pháp  LMBLTNT  thông  qua các chỉ số Kt/V và PET”, Luận văn bác sỹ nội trú, Đại học Y Hà Nội.
2. Lê Thu Hà, Phạm Quốc Toản, “Nghiên cứu đặc tính màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị LMBLTNT”, Tạp chí y dược học lâmsàng 108, tập 4 số 3/2009, tr 30-34.
3. Phạm Quốc Toản (2008), “Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp LMBLTNT điều trị suy thận mạn  giai đoạn cuố”, Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân y

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment