NGHIÊN CứU HìNH THáI CấU TRúC Và CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT TRáI ở NGƯờI BéO

NGHIÊN CứU HìNH THáI CấU TRúC Và CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT TRáI ở NGƯờI BéO

NGHIÊN CứU HìNH THáI CấU TRúC Và CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT TRáI ở NGƯờI BéO PHì DạNG NAM BằNG SIÊU ÂM DOPPLER Và DOPPLER MÔ
NGUYỄN CỬU LONG
Bộ Môn Nội, ĐHYD, Huế
TÓM TẮT
Đặt  vấn  đề:  Béo  phì  đã  trở  thành  bệnh  lý  nặng  và mạn  tính.  Tỷ  l ệ  béo  phì  ở  Việt  nam  khoảng  16,3%  và đang  có  xu  hướng  gia  tăng.  Biến chứng  của  béo  phì thường là suy tim, ban đầu là suy chức năng tâm trương sau  là  suy  chức  năng  tâm  thu.  Mục  đích:  Đánh  giá những biến đổi hình thái cấu trúc, chức năng tâm trương thất trái  ở  những người béo phì dạng nam bằng siêu âm doppler  quy  ước  và  Doppler  mô  cơ  tim.  Đối  tượng và phương pháp nghiên cứu:  60 người béo phì dạng nam, tuổi trung bình 51,07±6,42 , (BMI≥23 theo tiêu chuẩn béo phì châu Á) có VB≥90cm đối với nam,  ≥80cm đối với nữvà 30 người đối chứng, tuổi trung bình 49,27±5,71 .  Cả  2 nhóm không bị  các bệnh lý tim mạch (HA≤130/80mmHg) 
và  được  làm  siêu  âm  tim  tại  Bệnh  Viện  Trường  ĐHYD Huế  với   máy  Phillip  Envisor  C  HD  có đủ  các  kiểu  siêu âm, ECG đồng bộ và bộ lưu hình ảnh. Các thông số lâm sàng bao gồm: Tuổi, gi ới , VB, VM, HA. Các thông số siêu âm  tim  thường  quy,  LVM,  LVMI,  RWT,  các  thông  sốDoppler xung quy ước và chỉ số Tei, các thông số Doppler xung mô: Em, Am, Sm của vòng van bên và vách van 2 lá và chỉ  số  Tei mô. Các thông số  hình thái, chức năng tâm thu (đo 3-5 lần lấy trung bình), Doppler xung (quy ước và mô)  thất  trái  (đo  3-5  lần  lấy  trung  bình,  ở  vận  tốc 100mm/s).  Số  li ệu  được  xử  lý  trên  phần  mềm  Medcals v.10.2  và  excel  2007.  Kết  quả:  Có  sự  khác  nhau  giữa nhóm  béo  phì  dạng  nam  và  nhóm  chứng  đối  với  các thông  số  lâm  sàng,  hình  thái  cấu  trúc,  chức  năng  tâm trương thất trái trên Doppler quy ước và Doppler xung mô (p<0,05-<0,0001). Kết luận: Ở những người béo phì d ạng nam không bị   bệnh tim mạch, đã có những biến đổi hình thái cấu trúc và chức năng tâm trương thất trái ngay khi chức năng tâm thu thất trái còn bình thường
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment