ĐáNH GIá MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN ĐếN TìNH HìNH MắC VIÊM NHIễM ĐƯờNG SINH DụC DƯớI CủA PHụ Nữ HảI PHòNG

ĐáNH GIá MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN ĐếN TìNH HìNH MắC VIÊM NHIễM ĐƯờNG SINH DụC DƯớI CủA PHụ Nữ HảI PHòNG

ĐáNH GIá MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN ĐếN TìNH HìNH MắC VIÊM NHIễM ĐƯờNG SINH DụC DƯớI CủA PHụ Nữ HảI PHòNG

Hoàng Minh Hằng –  Trường Đại học Y Hà Nội
Tóm tắt
Mục  tiêu:  đánh  giá  một  số  yếu  tố  liên  quan  đến viêm nhiễm đường  sinh dục dưới  (VNĐSDD) của phụ nữ (PN) từ 15-49 tuổi tại huyện Vĩnh Bảo –Hải Phòng. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 800 phụ nữ15 -49 tuổi, thường trú tại huyện VĩnhBảo-Hải Phòng, có chồng hoặc đã quan  hệ tình dục.  Tiêu chuẩn loại trừ:  sử dụng thuốc kháng sinh hay thuốc đặt âm đạo trong  vòng  hai  tuần  trước  khi  đến  khám,  đang  hành kinh, đã cắt tử cung hoàn toàn, suy yếu về thể chất và tinh thần.
Kết quả và bàn luận: Tuy VNĐSDD có mốiliên quan với số lần mang thai, số lần đẻ, tiền sử phá thai, nguồn nước sử dụng, việc dùng xà phòng khi làm vệ sinh vàviệc  làm  vệ  sinh  sau  khi  quan  hệ  nhưng  không  có  ý nghĩa thống kê. Nhóm dùng BPTT có nguy cơ VNĐSDD cao  gấp  1,9  lần  so  với  nhóm  không dùng.  Nhóm  sử dụng  phân  bón  trong  sản  xuất  nông  nhiệp  có  tỷ  lệ VNĐSDD cao gấp 1,61 lần nhóm không sử dụng phân bón.  Nhóm  phụ  nữ  sử dụng băng  vệ  sinh  khi  có  kinh nguyệt có tỷ lệ viêm thấp hơn nhóm sử dụng vải cũ, vải xô  0,55  lần.  Liên  quan  giữa  VNĐSDD  với  kết  quả  xét nghiệm âm đạo là rất chặt chẽ với OR=127,4; p<0,05
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment