ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI BỆNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI BỆNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI BỆNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thanh Chiến*; Nguyễn Văn Hưng**; Phạm Văn Thao**

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi 1.137 người bệnh từ ≥ 16 tuổi đến khám, điều trị tại Bệnh  viện Cấp cứu Trưng Vương, Bệnh viện Nguyễn Trãi và Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ 9 – 2011 đến 3 – 2012.

Kết quả: 87,8% người bệnh hài lòng về cơ sở vật chất, chủ  yếu ở mức chấp nhận được (69,5%).  12,2%  người  bệnh  không  hài  lòng.  Về  thủ  tục  hành  chính,  hướng  dẫn  và  tiếp  đón chiếm 77,1%, chủ yếu mức chấp nhận được (72,2%). 22,9% người bệnh không hài lòng. Về bác sỹ điều trị, 91,1% người bệnh hài lòng, nhưng cũng chỉ ở mức chấp nhận được (73,7%). 8,9% không hài lòng.  Về công tác chăm sóc điều dưỡng, tỷ lệ này là 93,0%. Trong đó, mức chấp nhận được 82,1% và 7% không hai lòng. Về vệ sinh, an ninh, trật tự: 85,8%, trong đó, người bệnh hài lòng ở mức chấp nhận được 74,1%; 14,2% không hài lòng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment