ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC NGÂN KIỀU TRÊN MÔ HÌNH GÂY SỐT THỰC NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC NGÂN KIỀU TRÊN MÔ HÌNH GÂY SỐT THỰC NGHIỆM

 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC NGÂN KIỀU TRÊN MÔ HÌNH GÂY SỐT THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thị Tuyết Nga*; Hồ Anh Sơn**; Nguyễn Trọng Tài***
TÓM TẮT
Mục tiêu: nghiên cứu nhằm tạo mô hình sốt bằng lipopolysaccharide (LPS) và đánh giá tác dụng hạ sốt của bài thuốc Ngân kiều. LPS được tiêm cho 3 nhóm thỏ, gồm nhóm chứng, nhóm điều trị  bằng bài thuốc Ngân kiều và nhóm điều trị  bằng paracetamol. Kết quả: đã tạo được mô hình sốt trên thỏ. Thỏ  được điều trị  bằng bài thuốc Ngân kiều có mức sốt thấp và ngắn hơn so với hai nhóm còn lại. Bên cạnh đó, nhóm thỏ  được điều trị  bằng bài thuốc Ngân kiều có  mức tăng bạch cầu thấp hơnso với hai nhóm còn lại tại thời điểm 24 giờ sau tiêm LPS

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment