ĐáNH GIá THIệT HạI CƠ Sở Y Tế DO BãO KETSANA, THáNG 9 NĂM 2009

ĐáNH GIá THIệT HạI CƠ Sở Y Tế DO BãO KETSANA, THáNG 9 NĂM 2009

ĐáNH GIá THIệT HạI CƠ Sở Y Tế DO BãO KETSANA, THáNG 9 NĂM 2009 

TạI BốN TỉNH MIềN TRUNG Và TÂY NGUYÊN
Hà Văn Như -Trường đại học Y tế công cộng
TóM TắT
Nghiên cứu nàyđược thực hiện ở 4 tỉnh  Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum, là 4 tỉnh bị thiệt hại  nhiều  nhất  bởi  cơn  bão  số  9  (tên  quốc  tế là Ketsana) xảy ra vào 29tháng 9 năm 2009.  Kết quả: 29,1% (244/838) tổng số  cơ sở y tế(CSYT) của bốn tỉnh  đã bị thiệt hại bởi bão và lũ lụt sau bão. Ngoại trừ một  trạm  y  tế  (TYT)  xã  bị  phá  hủy  hoàn  toàn,  các CSYT khác bị thiệt hại ở mức độ nhẹ và vừa.  Loại thiệt hại phổ biến nhất bao gồmmái nhà, trần nhà, tường, hàng rào, nguồn nước và hệ thống cung cấp điện. Ước tính  tổng  thiệt  hại  của  các  CSYT  khoảng  19,536  tỷ đồng. Trong đó tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại cao nhất: 10,877 tỷ đồng, tiếp đến là tỉnh Quảng Nam  4,361  tỷ đồng,  tỉnh  Kon  Tum  3,422 tỷ  đồng  và  ít  nhất  là  tỉnh Quảng  Trị  với  875  triệu đồng.  Thiệt  hại  của  TYT  xã chiếm  47,0%  tổng  thiệt  hại  của  CSYT  ở  tất  cả  các tuyến. Thiệt hại của bệnh viện (tỉnh và huyện) chiếm 26,1% tổng giá trị thiệt hại của tất cả các CSYT
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment