NGUYêN nhân QUá TảI bệnh nhân NGOạI TRú TạI 6 Bệnh viện ở thành Phố Hồ chí minh

NGUYêN nhân QUá TảI bệnh nhân NGOạI TRú TạI 6 Bệnh viện ở thành Phố Hồ chí minh

Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thực hiện tại phòng khám ngoại trú các bệnh viện (BV) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); trên 2.587 phiếu điều tra từ 2001 – 2006 cho kết quả: bệnh nhân (BN) đến khám ngoại trú > 100% chỉ tiêu; 74,9% BN nhận đơn thuốc về nhà điều trị; 67,7% BN khám tại BV tuyến trên do tin t-ởng và 16,6% do đủ thuốc men – trang thiết bị. 70,1% BN không khám tại y tế cơ sở (YTCS) do không tin t-ởng và 20,9% do thiếu thuốc men – trang thiết bị. Ngành Y tế tổ chức tốt hơn mạng l-ới chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Sở Y tế hỗ trợ nhân sự và trang bị cho YTCS; các BV chuyên khoa đẩy mạnh công tác tuyến và chuyển giao công nghệ cho YTCS. 

Mô hình bệnh tật thay đổi theo sự phát triển kinh tế, tăng dân số và trình độ học vấn, nên ý thức về phòng bệnh và khám chữa bệnh (KCB) của ng-ời dân cũng thay đổi. Thời 

gian qua, Ngành Y tế đã nỗ lực rất lớn, nên chất l-ợng KCB ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, y tế đang đứng tr-ớc thách thức là “Y đức, chất l-ợng dịch vụ, công bằng, chi phí y tế và quá tải BN tại BV”. Hiện nay tại Việt Nam, y tế nhà n-ớc chiếm 96,5% trong tổng số BV; tỷ lệ BV hạng 1 và hạng 2 chiếm 10,7% [2], đây là những BV th-ờng xuyên bị quá tải BN, nhất là TP. HCM và Hà Nội. Quá tải là vấn đề thời sự và bức xúc của ngành, nh-Thủ t-ớng Chính phủ phát biểu tại kỳ họp lần 5, khóa XI của Quốc hội: 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment