ĐáNH GIá TìNH HìNH THựC HIệN CHỉ THị 06 Về CHốNG QUá TảI TạI VIệT NAM GIAI ĐOạN 2008 -2009

ĐáNH GIá TìNH HìNH THựC HIệN CHỉ THị 06 Về CHốNG QUá TảI TạI VIệT NAM GIAI ĐOạN 2008 -2009

ĐáNH GIá TìNH HìNH THựC HIệN CHỉ THị 06 Về CHốNG QUá TảI TạI VIệT NAM GIAI ĐOạN 2008 -2009

Lương Ngọc Khuê  – Bộ Y tế
TóM TắT
Mục  tiêu:  Đánh  giá  một  số  kết  quả  của  chỉ  thị 06/2007/CT-BYT  tại  các  bệnh  viện  (BV)  trên  toàn quốc. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.Kết quả: Các bệnh viện trên cả nước đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc giảm tải bệnh viện như:
Xây  dựng  thêm  cơ  sở  khám  chữa  bệnh;  Tăng  cường điều trị ngoại trú;  Giảm ngày điều trị nội trú hợp lý; Cải cách thủ tục hành  chính;  Tăng  ca,  tăng  giờ  làm  việc; Triển  khai  một  số  mô  hình  dịch  vụ  mới  trong  khám chữa bệnh; Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến.  Kết luận: Sau 2 năm thực hiện chỉ thị 06/2007/CT-BYT về chống  quá  tải  bệnh  viện,  mặc  dù  còn  tồn  tại  nhiều khó khăn, thách thức nhưng về cơ bản cho thấy Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc giảm tải bệnh viện
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment