TìNH HìNH KHáM CHữA BệNH CHO NGƯờI THAM GIA BảO HIểM Y Tế TạI CáC TUYếN ĐIềU TRị Từ NĂM 2007 – 2009

TìNH HìNH KHáM CHữA BệNH CHO NGƯờI THAM GIA BảO HIểM Y Tế TạI CáC TUYếN ĐIềU TRị Từ NĂM 2007 – 2009

TìNH HìNH KHáM CHữA BệNH CHO NGƯờI THAM GIA BảO HIểM Y Tế TạI CáC TUYếN ĐIềU TRị Từ NĂM 2007 –  2009

LƯU VIẾT TĨNH, PHẠM NGỌC KHÁI – Trường Đại học Y Thái Bình
PHẠM MẠNH HÙNG – Ban Tuyên giáo Trung ương
TÓM TẮT
Tiến hành nghiên cứu mô tả về tình hình khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế qua hồi cứu các số liệu của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố trong 3 năm 2007-2009 về  chi phí điều trị nội trú, ngọai trú ở các tuyến điều trị trong toàn quốc đang được lưu tại Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội  Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 
– Tần suất sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của tham gia BHYT đi  khám  chữa  bệnh  2007-2009  trung  bình  là  1,97  lần/thẻ. Bệnh viện tuyến huyện có tần suất sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cao nhất (0,83lần/thẻ). Tần suất sử dụng thẻ BHYT đi KCB ngoại trú của người tham gia BHYT là 1,8 lần/thẻ/năm, trong 
đó bệnh viện tuyến huyện có tần suất khám chữa bệnh BHYT ngoại trú cao nhất (0,76 lần/thẻ/năm) thấp nhất là bệnh viện tuyến Trung ương (0,06 lần/thẻ/năm). Tần suất KCB BHYT nội  trú  trong  vòng  3  năm  là  0,134  lần/thẻ/năm;  trong  đó bệnh  viện  tuyến  huyện  có  tần  suất  cao  nhất (0,065lần/thẻ/ năm), thấp nhất là tuyến bệnh viện Trung ương (0,011 lần/thẻ/năm).
– Ngày điều trị bình quân trong vòng 3 năm là 8,7 ngày, trong đó bệnh viện tuyến Trung ương luôn chiếm tỷ lệ cao nhất (12,7)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. BHXH Việt Nam, (2010) Báo cáo đánh giá tình hình một năm thực hiện Luật BHYT.
2. BHXH Việt Nam, Báo cáo tổng kết các năm: 2005; 2006; 2007; 2008; 2009, 2010.
3.  Dương  Huy  Liệu;  Nguyễn  Hoàng  Long  và  cs.  (2004): Nghiên cứu chi phí điều trị một số nhóm bệnh tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Chương trình hợp tác Việt Nam-Thụy Điển, dự án thành phần chính sách y tế, Bộ Y tế.
4.  Đỗ  Nguyên  Phương  (1999),  “Mở  rộng  và  phát  triển BHYT là giải  pháp  quan trọng cân đối  quỹ BHYT”  Thông tin BHYT Việt Nam số 31, tháng 8/1999.
5. Nguyến Thị Xuyên,  Dương Huy Liệu và cs. (2007):  Phídịch vụ bệnh viện, phương thức thanh toán trọn gói theo trường hợp bệnh,  Nhà xuất bản y học.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment