ĐáP ứNG MIễN DịCH ĐốI VớI VắC XIN VIÊM GAN B r-HBvax ở TRẻ EM TạI TRà VINH

ĐáP ứNG MIễN DịCH ĐốI VớI VắC XIN VIÊM GAN B r-HBvax ở TRẻ EM TạI TRà VINH

ĐáP ứNG MIễN DịCH ĐốI VớI VắC XIN VIÊM GAN B r-HBvax ở TRẻ EM TạI TRà VINH

Phan Hùng Việt -Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
TóM TắT
Mục  tiêu:  Xác  định  tỷ  lệ  có  đáp  ứng  miễn  dịch (ĐƯMD:  anti-HBs  = 10mUI/ml)  và  các  yếu  tố  ảnh 
hưởng đến ĐƯMDsau chích ngừa  vắc xin r-HBvax ở trẻ em Trà Vinh. 
Phương  pháp:  Nghiên  cứu  đoàn  hệ  tiến  cứu  thực hiện  tại  Trà  Vinh  từ  tháng  7 năm  2008  đến  tháng  2năm 2010ở 252 trẻ sau sinh khỏe mạnh,  đủ tháng  tại Trà  Vinh  được  chích  ngừa  vắc  xin  r-HBvax  theo  lịch chích 0, 2, 4 tháng tuổi vàđược xét nghiệm định lượng anti-HBs và HBsAg vào thời điểm 12 tháng tuổi.Kết quả: 213/232 trẻ (91,8%)  có ĐƯMD  với giá trị trung bình nhân (GMT) của kháng thể anti-HBs là 288 mUI/ml. 19 trẻkhông có ĐƯMD được chích ngừa thêm 1  liều r-HBvax  tăng  cường  và  có  14/19  trẻ  (74%)  có ĐƯMD  với  GMT  là  704  mUI/ml.  Không  có  khác  biệt thống kê giữa  ĐƯMD với các yếu tố  có liên quan  như: HBsAg, HBeAg, chủng tộc, học vấn, tình trạng kinh tếxã hội ở mẹ; cân nặng, giới tính, phương pháp sinh, chỉ số apgar và tình trạng bú mẹ ở trẻ. 
Kết luận: r-HBvax có tính sinh  ĐƯMDtốt, tỷ lệ trẻ có ĐƯMD là 91,8% với GMT là 288 mUI/m
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment