ĐIỀU CHẾ NƯỚC CẤT PHA TIÊM TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI

ĐIỀU CHẾ NƯỚC CẤT PHA TIÊM TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI

 ĐIỀU CHẾ NƯỚC CẤT PHA TIÊM TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI

Nguyễn Minh Tuấn*; Trần Thế Tăng**; Nguyễn Minh Chính* 
TÓM TẮT
Tiến hành điều chế  nước cất pha tiêm từ  các nguồn nước tự  nhiên với nồi cất nước thuỷ thượng bằng kỹ  thuật xử  lý thông thường và sử  dụng thiết bị  lọc RO cải tiến. Đánh giá một số chỉ  tiêu của nước cất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV (DĐVN IV) là tính chất, giới hạn axít kiềm, amoni, clorid, sulfat, chất khử, độ vô khuẩn [1]. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
–  Với kỹ  thuật xử  lý nước thông thường, chất lượng nước cất không  ổn định.  Một số  chỉ  tiêu  chất lượng nước cất không đạt, nhất là chỉ tiêu amoni. 
–  Với kỹ  thuật xử  lý nư ớc bằng máy lọc nước RO cải tiến, chất lượng nước cất  ổn định.  Các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment