NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI PHẪU CỦA THÂN VÀ LÁ CÂY TẦM GỬI CÂY GẠO (TAXILLUS CHINENSIS)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI PHẪU CỦA THÂN VÀ LÁ CÂY TẦM GỬI CÂY GẠO (TAXILLUS CHINENSIS)

 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI PHẪU CỦA THÂN VÀ LÁ CÂY TẦM GỬI CÂY GẠO (TAXILLUS CHINENSIS)

Nguyễn Xuân Thủy*; Chử Văn Mến**; Vũ Bình Dương**
TÓM TẮT
Đã mô tả  được đặc điểm vi phẫu và bột dược liệu tầm gửi ký sinh trên cây gạo (tầm gửi gạo)góp phần xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu này. Nghiên cứu vi phẫu cắt ngang và soi bột thân và lá tầm gửi gạo. Kết quả  cho thấy: trong vi phẫu của thân và lá tầm gửi gạo đều có các thành phần bần-biểu bì, mô mềm, xen kẽ  là các đám sợi và libe-gỗ, tầng phát sinh libe-gỗ  không rõ rệt.  Đặc  trưng  của  bột  tầm  gửi  gạo  là  các  tinh  thể  canxi  oxlate  hình  khối  lập  thể,  các  mảnh mạch vòng, mạch điểm rất rõ  ở  thân nhiều hơn so với bột lá. Kết quả  này bước đầu góp phần xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu tầm gửi gạo

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment