ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN GIÁP CÓ KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIRADS 3, TIRADS 4 VỚI KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC

ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN GIÁP CÓ KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIRADS 3, TIRADS 4 VỚI KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC

ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN GIÁP CÓ KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIRADS 3, TIRADS 4 VỚI KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC
Dương Thị Thúy Vy1, Lưu Đức Tùng2, Phạm Văn Hùng1, 395-400
Vũ Thị Phương Thảo1, Phạm Thị Như Diễm2, Đoàn Thị Phương Thảo

Đặt vấn đề: Nhân giáp là một tổn thương thường gặp trên lâm sàng. Phân loại TIRADS giúp đánh giá nguy cơ ác tính của nhân giáp. Tuy nhiên phân loại TIRADS 3 không rõ ràng về độ lành tính – ác tính. Bên cạnh đó phân loại TIRADS 4 gồm 3 nhóm có điểm là 4, 5 và 6 nên cũng có sự phân hóa lành tính – ác tính trong nhóm.
Mục tiêu: Đánh giá lại độ nhạy, độ đặc hiệu của TIRADS 3 và TIRADS 4 trong việc chẩn đoán các nhân giáp theo phân loại Bethesda 2017.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, chọn mẫu có chủ đích các nhân giáp có kết quả siêu âm là TIRADS 3, TIRADS 4, và có kết quả tế bào họctheo phân loại Bethesda 2017, kết quả mô bệnh học nếu được phẫu thuật từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020.
Kết quả: Nghiên cứu cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa phân loại TIRADS 3, TIRADS 4 và kết quả tế bào học theo phân loại Bethesda 2017 (p = 0,012 với khoảng tin cậy 95%). Trong đó, TIRADS 3 có độ nhạy 13,3%, độ đặc hiệu 53,3%, giá trị tiên đoán dương 3% và giá trị tiên đoán âm 84,9% trong chẩn đoán nhân giáp có nguy cơ ác tính (kết quả tế bào học thuộc nhóm V, nhóm VI). Tương ứng, TIRADS 4 có độ nhạy 86,7%, độ đặc hiệu 46,7%, giá trị tiên đoán dương 15,11% và giá trị tiên đoán âm 96,7%.
Kết luận: Nên thực hiện chọc hút tế bào bằng kim nhỏ với các nhân giáp TIRADS 4 (độ nhạy 86,7%, độ đặc hiệu 46,7%) để phát hiện các nhân giáp có nguy cơ ác tính. Đối với nhân giáp TIRADS 3, việc thực hiện chọc hút tế bào bằng kim nhỏ nên được cân nhắc và chỉ định tùy thuộc đặc điểm hình ảnh học như kích thước, vi vôi hóa, tăng sinh mạch máu,… nhằm không bỏ sót nhân ác tính mà vẫn giảm tối thiểu can thiệp xâm lấn.

ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN GIÁP CÓ KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIRADS 3, TIRADS 4 VỚI KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC

Leave a Comment