ĐỐI CHIẾU SỰ THẤM NHẬP LYMPHO BÀO TRONG U (TILS) VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER

ĐỐI CHIẾU SỰ THẤM NHẬP LYMPHO BÀO TRONG U (TILS) VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER

ĐỐI CHIẾU SỰ THẤM NHẬP LYMPHO BÀO TRONG U (TILS) VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER, PR VÀ HER2 CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ XÂM NHẬP
Đoàn Thị Phương Thảo1,2, Nguyễn Thị Hoàng An3,405-414
Huỳnh Giang Châu4, Lưu Thị Thu Thảo2, Nguyễn Vũ Thiện

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa tỷ lệ TILs trong ung thư vú (UTV) xâm nhập được đánh giá theo nhóm nghiên cứu TILs Quốc tế 2014 với mức độ biểu hiện của các dấu ấn ER, PR và HER2.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 103 mẫu bệnh phẩm ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập đã được nhuộm ER, PR, HER2 và Ki67 tại Bộ môn Mô Phôi – Giải Phẫu Bệnh, Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM từ 01/2020-12/2021. Đánh giá TILs theo hướng dẫn của nhóm nghiên cứu TILs Quốc tế năm 2014, đồng thời ghi nhận tỷ lệ TILs ở điểm nóng, tỷ lệ TILs ở điểm lạnh và tỷ lệ TILs trung bình. Chúng tôi cũng khảo sát mối liên hệ giữa TILs trên lam H&E với các dấu ấn ER, PR và HER2.
Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận có mối liên quan nghịch giữa tỷ lệ TILs với mức độ biểu hiện của ER (p<0,0005) và PR (p<0,01); mối liên quan thuận giữa tỷ lệ TILs với mức độ biểu hiện của HER2 (p<0,01). Nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận: TILs HER2 có mối liên quan tương đối với TILs 2014 (r=0,788, p<0,0001), TILs điểm nóng (r=0,795, p<0,0001), TILs điểm lạnh (r=0,729, p<0,0001) và TILs trung bình (R=0,790, p<0,0001); còn TILs ER và TILs PR chưa ghi nhận mối liên quan (r<0,5, p<0,0001).
Kết luận: Tỷ lệ TILs có mối liên quan với mức độ biểu hiện của các dấu ấn hóa mô miễn dịch (HMMD) nhưng nên cẩn thận khi đánh giá tỷ lệ TILs của các dấu ấn HMMD dựa vào tỷ lệ TILs tương ứng trên lam H&E.

 

ĐỐI CHIẾU SỰ THẤM NHẬP LYMPHO BÀO TRONG U (TILS) VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER

Leave a Comment