HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TỔN THƯƠNG GAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN VỠ GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108 GIAI ĐOẠN 2015 – 2019

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TỔN THƯƠNG GAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN VỠ GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108 GIAI ĐOẠN 2015 – 2019

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TỔN THƯƠNG GAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN VỠ GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108 GIAI ĐOẠN 2015 – 2019
Nguyễn Văn Quỳnh1; Nguyễn Thanh Tâm2; Nguyễn Trọng Hòe1
TÓM TẮT
Mục tiêu: nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính tổn thương gan và kết quả điều trị bảo tồn vỡ gan do chấn thương bụng kín (chấn thương gan). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả, hồi cứu và tiến cứu không có nhóm chứng 67 bệnh nhân chấn thương gan được điều trị bảo tồn ngay từ đầu từ tháng 7 – 2015 đến 7 – 2019. Kết quả: hình ảnh cắt lớp vi tính: tổn thương thùy gan phải 95,5%; tổn thương gan độ 2: 26,9%, độ 3: 65,7%; hình thái đụng giập – tụ máu trong nhu mô 83,6%, máu tụ dưới bao 61,2%, đường vỡ 49,3%, nhiều bệnh nhân có kết hợp các hình thái tổn thương. Thời gian nằm viện trung bình 10,1 ± 5,2 ngày. 18 bệnh nhân phải truyền từ 2 – 8 đơn vị hồng cầu khối (250 ml/đơn vị). Biến chứng 3%: 1 trường hợp rò mật và 1 trường hợp suy gan. Tỷ lệ điều trị thành công 98,5%. Kết luận: vị trí tổn thương gan hay gặp nhất là thùy gan phải; tổn thương độ 2, 3 theo AAST. Hình thái tổn thương hay gặp nhất là đụng giập – tụ máu trong nhu mô. Tỷ lệ biến chứng thấp, điều trị thành công cao, điều trị bảo tồn vỡ gan do chấn thương bụng kín an toàn, không có tử vong.

Vỡ gan do chấn thương bụng kín thường gặp, đứng thứ hai sau vỡ lách và có xu hướng gia tăng. Trong 4 thập kỷ trở lại đây, chụp cắt lớp vi tính (CLVT) ra đời và phát triển đã tạo cơ sở quyết định phương pháp điều trị thích hợp hơn, không những cứu sống tính mạng người bệnh mà còn bảo tồn được tạng bị chấn thương, tránh được một cuộc mổ khôngcần thiết, nhiều khi làm nặng thêm tìnhtrạng bệnh. Tại Bệnh viện TWQĐ 108, việc chọn lọc bệnh nhân (BN) chấn thương gan trong điều trị bảo tồn đã tạo ra một bước ngoặt trong điều trị, tuy nhiên chưađược đánh giá và báo cáo. Chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm: Nghiên cứuhình ảnh CLVT tổn thương gan và kết quả điều trị bảo tồn vỡ gan do chấn thương bụng kín tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 7 – 2015 đến 7 – 2019.

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TỔN THƯƠNG GAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN VỠ GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108 GIAI ĐOẠN 2015 – 2019

Leave a Comment