KếT QUả ĐIềU TRị THOáT Vị THàNH BụNG Và SA LồI THàNH BụNG TRƯớC BằNG ĐặT PROTHESE (VENTRALEX)

KếT QUả ĐIềU TRị THOáT Vị THàNH BụNG Và SA LồI THàNH BụNG TRƯớC BằNG ĐặT PROTHESE (VENTRALEX)

KếT QUả ĐIềU TRị THOáT Vị THàNH BụNG Và SA LồI THàNH BụNG TRƯớC BằNG ĐặT PROTHESE (VENTRALEX)

Thái Nguyên Hưng  -Bệnh viện ViệtĐức
ĐặT VấN Đề
Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật phục hồi thành bụng (không có prothese) từ 18,0%-52,0% ( 2,4,5,6). Từ khi có  sự  ra  đời của  phẫu  thuật  đặt tấm  lưới (prothese) phục  hồi thành bụng,  tỷ  lệ  tái phát  giảm  còn 11,0%-21,0%( 1,3,5). Phẫu thuật phục hồi thành bụng với tấm lướitrong phúc mạc (intraperitoneal) có ưu điểm không phải  phẫu  tích  cân  cơ thành  bụng  do  vậy  giảm  tỷ  lệ biến  chứng  sau  mổ. Những nghiên  cứu  gần  đây cho thấy tỷ lệ tái phát của phẫu thuật phục hồi thành bụng với tấm lướihơn hẳn so với phục hồi thành bụng không đặtlưới. Chúng tôi xin mô tả dưới đây kỹ thuật  phục hồi thành  bụng  bằng  đặt lưới Ventralex  và  đánh giá  kết quả thu đượcsau mổ
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment