NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HUYếT ĐộNG TRONG NGHIệM PHáP GắNG SứC BằNG THảM LĂN ở BệNH NHÂN TRÊN 40 TUổI

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HUYếT ĐộNG TRONG NGHIệM PHáP GắNG SứC BằNG THảM LĂN ở BệNH NHÂN TRÊN 40 TUổI

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HUYếT ĐộNG TRONG NGHIệM PHáP GắNG SứC BằNG THảM LĂN ở BệNH NHÂN TRÊN 40 TUổI MắC HộI CHứNG CHUYểN HóA

HUỲNH KIM PHƯƠNG, NGUYỄN TRUNG KIÊN, HUỲNH VĂN MINH
TÓM TẮT
Bệnh động mạch vành với yếu tố nguy cơ là hội chứng chuyển hóa ngày càng phổ biến. Nghiên cứu được tiến hành ở những người trên 40 tuổi và chia 2 nhóm: 60 người có hội chứng  chuyển  hóa  theo  tiêu  chuẩn  IDF  và  20  người  làm chứng. Mục tiêu nhằm mô tả các đặc điểm huyết động và tìm hiểu  mối liên  quan  của  các  đặc  điểm  này  với  hội  chứng chuyển hóa trong gắng sức bằng thảm lăn. Kết quả cho thấy, đối  tượng mắc  HCCH có khả năng gắng sức thấp và thời gian hồi phục dài hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng; số đo vòng eo, giảm HDL-C, tăng huyết áp tâm thu có tương quan nghịch với thời gian gắng sức, METs và giai đoạn Bruce đạt đến. Khi số thành tố hội chứng chuyển hóa càng cao thì thời gian gắng sức, METs, giai đoạn Bruce đạt được càng thấp.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Hữu Trâm Em (1999), “Sử dụng nghiệm pháp gắng sức trong  đánh giá bệnh  tim mạch”,  Thời  sự tim mạch học: 4 (5): tr.241-246. 
2. Đặng Vạn Phước và Nguyễn Thị Hậu (2004),“Đánh giá vai trò của điện tâm đồ gắng sức ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim”,Tạp chí Tim Mạch Học Việt Nam: 37(3): 57-59.
3. Võ  Quảng  và  cộng  sự  (2008),  Điện  tâm  đồ  gắng  sức trong bệnh lý tim mạch, Hội tim mạch học Việt Nam.
4. Lê Nguyễn Trung Đức  Sơn và  cộng sự  (2005),  “Tỷ lệ mắc  bệnh  và  các  yếu  tố  nguy  cơ  trong  dân  số  nội  thành  tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Thời sự tim mạch học, 86, tr.18-23.
5. Hoàng Văn Sỹ (2000),  Điện tâm đồ gắng sức, Bộ môn Nội, Trường đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh.
6. Nguyễn Hải Thủy (2008), Bệnh tim mạch trong rối loạn nội tiết  và  chuyển hóa, NXB ĐH Huế,  tr. 9, 30-  48, 110-118, 318-328.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment