Khảo sát công thức phân tử của rotundin sulfat dạng tinh thể bằng các phương pháp hoá lý

Khảo sát công thức phân tử của rotundin sulfat dạng tinh thể bằng các phương pháp hoá lý

Tên bài báo:Khảo sát công thức phân tử của rotundin sulfat dạng tinh thể bằng các phương pháp hoá lý

Tác giả:    Nguyễn Minh Chính, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hưng Phúc, Đỗ Văn Bình

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2000    Số:    5    Tập:    289    Trang:    17-19

Tóm tắt:    

Từ mẫu rotundin sulfat có độ tinh khiết cao do bán tổng hợp từ rotundin, đã xác định sự liên kết tạo muối giữa rotundin và acid sulfuric theo tỷ lệ 1/1. Công thức phân tử của hợp chất (C21H25NO4)H2SO4. Kết quả phù hợp với kết quả thu được bằng phương pháp định lượng rotundin sulfat trên phổ UV và xác định tỷ lệ phần trăm lưu huỳnh có trong hợp chất do Viện Hóa học-Trung tâm KHTN và CN Quốc gia tiến hành.

Khảo sát công thức phân tử của Rotundin Sulfat dạng tinh thể bằng các phương pháp Hóa Lý

Leave a Comment